Przepisy wstępne

Właścicielem kodu programu (oprogramowania) i wszystkich znaków towarowych globalnej platformy crowdfundingowej Bona Fides Invest jest Bona Fides Invest, rzemiosło usługowo-handlowe, właściciel: Zoran Rajn, z Zagrzebia, Ante Jakšića 10, PIN: 71566243964, a administratorem platformy na podstawie Umowy o świadczenie usług outsourcingowych jest Centrum Innowacji Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju (CEDIOR), z Zagrzebia, Ante Jakšića 10, PIN: 12061569340 (dalej: administrator). Każda osoba, która uzyskuje dostęp do strony, jest uważana za użytkownika tej platformy. Za zarejestrowanego użytkownika platformy uważa się użytkownika, który jako właściciel projektu lub inwestor w projekcie prezentowanym za pośrednictwem tej strony jest zarejestrowany jako taki w ramach procedury rejestracji na tej stronie. Każdy użytkownik nieodwołalnie akceptuje wszystkie obowiązujące warunki użytkowania jednostronnie określone przez administratora i oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi warunkami, rozumie je i w pełni akceptuje. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany warunków użytkowania będą publikowane na tej stronie, a dla wszystkich użytkowników tej strony wejdą w życie w momencie ich opublikowania. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego informowania o zmianach w obowiązujących warunkach użytkowania. Niniejsza strona jest chroniona we wszystkich swoich elementach prawami własności intelektualnej, których użytkownicy są zobowiązani przestrzegać, a naruszenie tych praw pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Chorwacji. Niedozwolone jest zmienianie, powielanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie lub udostępnianie jakiejkolwiek części tej strony lub oprogramowania tej strony bez zgody administratora strony.

Cel i odpowiedzialność we wzajemnych stosunkach między użytkownikami

Platforma Bona Fides Invest została założona w celu pośredniczenia pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, które prezentują swoje projekty za pośrednictwem tej strony, a potencjalnymi i faktycznymi inwestorami w te projekty. Wszelkie relacje, które są nawiązywane pomiędzy właścicielami projektów i inwestorami za pośrednictwem tej strony, są wyłącznie ich relacjami, dlatego administrator nie bierze odpowiedzialności za żadną z tych stron za zobowiązania drugiej strony, ani nie gwarantuje takich zobowiązań. Każdy użytkownik tej strony, niezależnie od tego, w jakim charakterze działa, zgadza się, że wszelkie kontakty z innymi użytkownikami tej strony, niezależnie od tego, w jakim charakterze ci inni użytkownicy działają, odbywają się wyłącznie na ich wzajemną odpowiedzialność i są znoszone na podstawie ich wzajemnych relacji wszelkie prośby do administratora strony. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy użytkownikami tej strony będą rozstrzygane przez tych użytkowników między sobą. Użytkownikom zabrania się wykorzystywania tej strony do celów, do których nie jest przeznaczona, jak również do celów sprzecznych z przepisami Republiki Chorwacji i Unii Europejskiej, za co będą ponosić odpowiedzialność.

Rejestracja użytkownika

Aby indywidualny użytkownik tej strony mógł występować jako właściciel projektu lub jako inwestor w projekcie prezentowanym za pośrednictwem tej strony, konieczna jest odpowiednia rejestracja. Procedurę rejestracji określa administrator i jest upoważniony do jej zmiany w razie potrzeby dla wszystkich kolejnych użytkowników, którzy zamierzają się zarejestrować. Każdy zarejestrowany użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownicy prowadzący kampanie za pośrednictwem serwisu, w tym wszyscy członkowie ich zespołów, nie mogą być skazani lub ścigani za jakiekolwiek przestępstwa. Administrator ma prawo zażądać dostępu do rejestru karnego użytkownika i członków jego zespołu. Użytkownik, który nie przedstawi żądanej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych, zostanie wykluczony. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do utworzenia hasła chroniącego jego prywatność. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy, a administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za szkody spowodowane niewłaściwym i nieostrożnym dysponowaniem hasłem przez samego użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od zarejestrowanego użytkownika zmiany hasła lub innych danych ze względów bezpieczeństwa. Informacje przekazane administratorowi strony podczas procesu rejestracji są również podstawą do ustalenia tożsamości użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy konieczne jest ustalenie ewentualnej odpowiedzialności konkretnego użytkownika. Administrator, w ramach swoich możliwości i wyposażenia technologicznego, będzie chronił poufność danych użytkowników przekazanych podczas rejestracji i korzystania ze strony.

Dokładność i kompletność danych, usuwanie danych oraz publikacja i zarządzanie treścią

Użytkownicy tej strony zobowiązani są do terminowego podawania administratorowi strony prawidłowych i kompletnych informacji podczas rejestracji oraz w celach związanych z korzystaniem ze strony, a także do terminowego zgłaszania wszelkich zmian tych informacji. Użytkownicy są odpowiedzialni wobec administratora strony oraz osób trzecich za prawidłowość i kompletność podanych danych. Użytkownicy zezwalają administratorowi strony na wykorzystanie uzyskanych danych, bez konieczności ich dalszej zgody, w celach związanych z prowadzeniem strony, a w szczególności na przetwarzanie uzyskanych danych, przekazywanie ich osobom trzecim, udostępnianie ich wszystkim osobom trzecim oraz wykorzystywanie ich w celach związanych z utrzymaniem i promocją tej strony. Użytkownicy są również odpowiedzialni wobec administratora strony oraz osób trzecich za treści, które publikują lub udostępniają w trakcie korzystania ze strony (posty, reklamy, wiadomości, teksty, wyświetlenia, zdjęcia, filmy i inne materiały). Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym i niewłaściwym, co w szczególności oznacza publikowanie danych osobowych i informacji o osobach trzecich bez ich zgody, tj. publikowanie danych lub treści o osobach trzecich w sposób, który powoduje lub może powodować szkodę tych osób, w szczególności w związku z naruszeniem dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz zasad ochrony konkurencji, a także publikowanie jakichkolwiek treści zagrażających i szkodzących działalności tej strony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone komuś w związku z danymi i treściami opublikowanymi lub udostępnionymi przez indywidualnego użytkownika w ramach korzystania z tej strony, jak również nie może zagwarantować dokładności i sprawdzalności danych i treści opublikowanych lub udostępnionych. Administrator ma prawo do usunięcia nielegalnych i nieodpowiednich treści bez uprzedniego ostrzeżenia użytkownika, który opublikował lub udostępnił takie treści. Administrator zastrzega sobie prawo do niezależnej oceny, które treści są uznawane za nielegalne i nieodpowiednie. Oprócz usuwania nielegalnych i nieodpowiednich treści, administrator ma prawo nie publikować lub usuwać treści, które jego zdaniem nie spełniają kryteriów określonych przez tę stronę, tj. jeśli nie odpowiadają profilowi i podstawowemu celowi tej strony, a także wartościom etycznym administratora.

Powiadomienie użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na informowanie go o działalności strony przez administratora strony, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny równie odpowiedni sposób, oraz na przekazywanie mu treści reklamowych. Na życzenie użytkownika takie powiadomienia nie będą mu przekazywane.

Wykluczenie użytkownika

Zarejestrowany użytkownik tej strony może z uzasadnionych przyczyn zostać pozbawiony możliwości dalszego korzystania ze strony, w szczególności: jeżeli wykorzystuje stronę do osiągnięcia nielegalnych i niewłaściwych celów, jeżeli nadużywa udostępnionych mu w ramach rejestracji treści i danych, jeżeli korzystając ze strony narusza prawa własności intelektualnej administratora oraz osób trzecich, jeżeli korzystając ze strony w sposób oczywisty i złośliwy szkodzi interesom biznesowym administratora, a także we wszystkich innych przypadkach, w których jego działania naruszają niniejszy regulamin i wyrządzają szkodę lub zagrażają szkodą i reputacją biznesową administratorowi oraz osobom trzecim. Administrator zastrzega sobie prawo do samodzielnej oceny zasadności przyczyny wykluczenia danego użytkownika. Jeśli wykluczony użytkownik przedstawił kampanię za pośrednictwem strony, kampania zostanie zawieszona, a wszystkie zebrane pieniądze zostaną zwrócone inwestorom. Wpłaty inwestorów zostaną pomniejszone o kwotę kosztów transakcji bankowej i wszystkich związanych z nią kosztów realizacji kampanii.

Negocjowanie zobowiązań między użytkownikami i dokonywanie płatności

Podczas korzystania z witryny i podejmowania wzajemnych zobowiązań, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania prawa i innych przepisów Republiki Chorwacji i Unii Europejskiej. Wszystkie zobowiązania pieniężne pomiędzy użytkownikami są zaciągane wyłącznie w walucie Euro. Wiążący stosunek między użytkownikami powstaje w momencie, gdy platforma przekazuje środki inwestorów na konto bankowe właściciela projektu. W procesie inwestycyjnym inwestor, wybierając określony model finansowania, zostaje przekierowany na stronę IPG (Internet Payment Gateway), gdzie dokonuje płatności. Inwestycję uważa się za zakończoną, gdy inwestor przejdzie całą przewidzianą procedurę płatności, czyli wprowadzi swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i adres zamieszkania) oraz wybierze opcję "Zapłać". Po zakończonej inwestycji właściciel projektu oraz inwestor otrzymają od administratora na swój adres e-mail potwierdzenie zakończonej inwestycji, w którym widnieje model inwestycji, zapłacona cena oraz dane osobowe inwestora, czyli właściciela projektu. Inwestor może wycofać wsparcie dla kampanii i zażądać zwrotu pieniędzy w trakcie jej trwania.

Wybór elastycznego modelu pozyskiwania funduszy lub modelu "wszystko albo nic

Właściciel projektu jest zobowiązany do wskazania przed rozpoczęciem kampanii, czy kampania stosuje elastyczny czy też model pozyskiwania środków "wszystko albo nic". Jeżeli projektodawca nie zaznaczy w opisie kampanii pożądanego modelu, uznaje się, że kampania stosuje model elastyczny. W trakcie kampanii nie ma możliwości zmiany wybranego modelu. Elastyczny model finansowania kampanii oznacza, że projektodawca ma prawo zatrzymać wszystkie zebrane środki bez względu na sukces kampanii, podczas gdy przy modelu "wszystko albo nic" zatrzymuje je tylko wtedy, gdy kampania osiągnie kwotę docelową. Jeżeli kampania stosująca model "wszystko albo nic" nie zbierze kwoty docelowej, administrator zwróci inwestorom wpłacone środki w ciągu 15 dni roboczych, przy czym wpłaty zostaną pomniejszone o kwotę kosztów transakcji bankowej oraz opłatę naliczoną przez dostawców usług płatniczych na platformie zgodnie z ich obowiązującymi cennikami. Jeśli właściciel projektu zdecyduje się zakończyć kampanię wykorzystującą elastyczny model finansowania, administrator naliczy opłatę za realizację kampanii tak, jakby kampania zakończyła się w zaplanowanym terminie, a właściciel projektu przejmie odpowiedzialność za zwrot środków inwestorom. Współwłaściciel projektu lub członek zespołu, który następnie wycofał zgodę na realizację kampanii, zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku o odszkodowanie wszystkich kosztów reklamy kampanii, utraconego zysku w wysokości 5% najwyższej kwoty docelowej określonej w zestawieniu kosztów kampanii, a także szkody niematerialnej. Jeżeli współwłaściciel projektu lub członek zespołu nie zapłaci żądanej kwoty w podanym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę, przy czym zastosowana zostanie najwyższa dopuszczalna stopa procentowa.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszyscy użytkownicy korzystają ze strony na własne ryzyko. Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody lub straty związane z korzystaniem ze strony, niezależnie od przyczyny i czasu ich wystąpienia. Użytkownicy strony, zarówno w charakterze właściciela projektu, inwestora lub gościa, trwale i całkowicie zrzekają się wszelkich roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń jakiegokolwiek innego rodzaju wobec administratora i jego przedstawicieli prawnych, pracowników, wolontariuszy, członków, współpracowników zewnętrznych, partnerów biznesowych i wszystkich innych w jakikolwiek sposób powiązanych osób fizycznych i prawnych w Chorwacji i za granicą. Użytkownicy, niezależnie od ich zdolności, są wyłącznie odpowiedzialni za wszelkie powstałe szkody i przyjmują na siebie obowiązek ich zaspokojenia wobec każdej poszkodowanej strony. Jeśli ktoś pozwie administratora lub osoby fizyczne i prawne z nim związane w jakikolwiek sposób z powodu szkody, która jest w jakikolwiek sposób związana z korzystaniem ze strony przez użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do obrony pozwanego i pokrycia wszystkich kosztów obrony w całości, a także wszystkich innych kosztów związanych z pozwem.

Oświadczenie o bezpieczeństwie zakupu kartą kredytową 

Poufność Twoich danych jest chroniona i zabezpieczona poprzez zastosowanie najnowszego szyfrowania TLS. Strony do płatności internetowych są zabezpieczone przy użyciu protokołu Secure Socket Layer (SSL) z 128-bitowym szyfrowaniem danych. Szyfrowanie SSL jest procedurą kodowania danych w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi podczas transferu danych.

Umożliwia to bezpieczny transfer danych i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych podczas komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Monri WebPay Payment Gateway i vice versa.

Monri WebPay Payment Gateway i instytucje finansowe wymieniają dane za pomocą swojej wirtualnej sieci prywatnej (VPN), która jest również chroniona przed nieautoryzowanym dostępem.

Monri Payments jest certyfikowanym dostawcą usług płatniczych PCI DSS Level 1.

Numery kart kredytowych nie są przechowywane przez Akceptanta i nie są dostępne dla nieupoważnionych osób.

Obsługiwane karty płatnicze to Mastercard®, Maestro® i Visa.

Oprócz płatności kartą, płatności można dokonać również poprzez system PayCek z wykorzystaniem kryptowalut, poprzez aplikację KEKS Pay, a także poprzez ogólny dowód wpłaty lub bankowość internetową/mobilną.

Techniczne utrzymanie strony

Administrator strony utrzymuje i doskonali ją w celu ochrony prywatności i interesów wszystkich jej użytkowników, oświadczając, że zarządza nią zgodnie ze standardami technicznymi, które w pełni to umożliwiają, mając do dyspozycji odpowiednie wsparcie techniczne. Administrator zastrzega jednak, że z przyczyn obiektywnych mogą wystąpić błędy techniczne w działaniu tej strony, które użytkownicy zobowiązani są zgłaszać niezwłocznie po ich pojawieniu się. Administrator postara się usunąć takie błędy tak szybko, jak to będzie możliwe. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do niektórych treści zawartych na tej stronie ze względu na prace związane z technicznym utrzymaniem strony, wprowadzeniem nowych treści oraz z innych uzasadnionych przyczyn. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku trudności technicznych strony, a użytkownicy całkowicie i trwale zrzekają się wszelkich roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń jakiegokolwiek innego rodzaju wobec administratora i jego przedstawicieli prawnych, pracowników, wolontariuszy, członków, zewnętrznych współpracowników, partnerów biznesowych i do wszystkich innych osób fizycznych i prawnych związanych w jakikolwiek sposób w Chorwacji i za granicą. Biorąc pod uwagę, że ta strona zawiera linki do innych stron w ramach swojej działalności, zawartość, bezpieczeństwo i sposób działania tych stron są poza zakresem odpowiedzialności administratora tej strony. Ta strona otwiera możliwość reklamy, więc użytkownicy wyrażają zgodę na taką reklamę przez osoby trzecie, którą administrator dopuszcza. W kontekście reklam osób trzecich, treść materiałów reklamowych nie jest objęta odpowiedzialnością administratora tej strony. Administrator wykorzystuje odpowiednie oprogramowanie do analizy tej strony, uzyskując w ten sposób wiedzę o potrzebach jej użytkowników, w celu poprawy jakości oferty. W związku z tym stosuje się tzw. cookies, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają rozpoznanie użytkownika przy ponownym odwiedzeniu strony, co pozwala na przeprowadzenie analizy użytkowania. Te pliki tekstowe można wprawdzie odrzucić lub usunąć, ale może to spowodować, że niektóre funkcje strony nie będą już w pełni użyteczne. Wspomniane oprogramowanie zbiera i przechowuje również dane techniczne, w tym adres IP użytkownika, przy czym osoby stojące za tymi danymi nie są identyfikowane, ani nie są gromadzone dane osobowe. Użytkownicy tej strony wyrażają zgodę na opisaną powyżej metodę analizy korzystania z tej strony.

Przekazywanie informacji o inwestorach

Po zakończeniu kampanii administrator dostarczy projektodawcy listę wszystkich inwestorów, którzy wsparli finansowo projekt lub wyrazili nim zainteresowanie. Lista będzie zawierać ich imiona, nazwiska, adres zamieszkania, telefon/telefon komórkowy, adres e-mail oraz kwotę, którą wpłacili. Właściciel projektu zobowiązuje się do wykorzystania listy inwestorów wyłącznie w celu dostarczenia obiecanych w kampanii nagród i nie wykorzystywania jej w celach marketingowych ani nie przekazywania osobom trzecim, które nie są wymienione w zespole projektowym na stronie kampanii.

Wypłata środków zebranych w kampanii

Administrator przekaże środki finansowe właścicielowi projektu w ciągu 30 dni od zakończenia kampanii na podany przez niego numer IBAN. Jeżeli administrator wypłaci właścicielowi projektu więcej pieniędzy niż zostało zebrane w kampanii, właściciel projektu jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli właściciel projektu nie zwróci nadpłaconej kwoty w podanym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę, przy czym zastosowana zostanie najwyższa dopuszczalna stopa procentowa. Administrator dostarczy właścicielowi projektu raport z naliczonych opłat na adres e-mail podany na stronie kampanii w ciągu 7 dni od zakończenia kampanii. Właściciel projektu ma prawo zgłosić zastrzeżenia do kalkulacji w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia raportu. Jeżeli administrator i użytkownik nie dojdą do porozumienia w sprawie reklamacji, administrator zastrzega sobie prawo do anulowania kampanii i dokonania zwrotu stawek wszystkim inwestorom, przy czym stawki zostaną pomniejszone o kwotę kosztów transakcji bankowej i wszystkich związanych z realizacją kampanii kosztów.

Opłaty za korzystanie z platformy

Użytkownicy, którzy prezentują kampanię na platformie, uiszczają opłatę w oparciu o całkowitą kwotę pieniędzy zarejestrowaną na stronie kampanii. Strona Cennik zawiera informacje na temat modeli rozliczeń.

Rozwiązywanie sporów

Użytkownicy zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów z administratorem strony oraz z osobami fizycznymi i prawnymi związanymi w jakikolwiek sposób z administratorem, wyłącznie drogą pokojową. Użytkownicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń niezwłocznie po ich zaistnieniu w formie pisemnej na oficjalny adres e-mail serwisu wyróżniony w rozdziale "Podstawowe informacje o administratorze serwisu". Administrator strony ustosunkuje się do nich w ciągu 10 dni roboczych od ich otrzymania. Użytkownicy są zobowiązani do dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji, o które poprosi administrator strony w ciągu 3 dni roboczych w związku ze złożoną przez nich reklamacją. Jeżeli użytkownik nie przedstawi dodatkowych informacji w wyznaczonym terminie lub nie skomentuje otrzymanej odpowiedzi, uznaje się, że reklamacja została wycofana.

Interpretacja warunków użytkowania

W przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących interpretacji Regulaminu zostanie użyta jego chorwacka wersja.

Podstawowe informacje o właścicielu witryny

Pełna nazwa: Bona Fides Invest, rzemiosło usługowo-handlowe, właściciel: Zoran Rajn
Adres: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagrzeb
PIN: 71566243964
Telefon komórkowy: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Strona internetowa: https://bonafidesinvest.eu/

Podstawowe informacje o administratorze strony

Pełna nazwa: Centrum Innowacji Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju
Nazwa skrócona: CEDIOR
Adres: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagrzeb
PIN: 12061569340
Numer identyfikacyjny: 02962462
Telefon komórkowy: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Strona internetowa: http://www.cedior.org/

pl_PLPolski