Oświadczenie o gromadzeniu i ochronie danych osobowych

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Chcemy, abyś czuł się u nas bezpiecznie i działamy zgodnie z tym oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Poniżej informujemy użytkownika o celach, dla których gromadzimy i wykorzystujemy jego dane osobowe oraz o tym, w jaki sposób może on monitorować te procedury i korzystać ze swoich praw.

Nasze systemy informatyczne są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych użytkownika, a także przed ich utratą lub usunięciem.

Wszystkie informacje o użytkownikach są ściśle chronione i dostępne wyłącznie dla pracowników, którzy potrzebują tych informacji do wykonania zadania. Wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad ochrony poufności.

Jako nasz użytkownik masz prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz do składania wniosków o skorzystanie z przysługujących Ci praw.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez:
Centrum Innowacji Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju (CEDIOR)
Ante Jakšića 10, 10 000 Zagrzeb, Chorwacja
PIN: 12061569340
+385 (0)98 611 467
info@bonafidesinvest.eu

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Używamy danych osobowych wyłącznie w celu łączenia inwestorów i właścicieli projektów, korespondencji biznesowej i wysyłania powiadomień, i nie przekazujemy ich ani nie wykorzystujemy do nieprzewidzianych celów.

Gromadzone przez nas dane mogą zawierać:

 • Imię i nazwisko / nazwa firmy;
 • Adres pocztowy;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

Powiadomienie przez e-mail

Używamy platformy Mailchimp do dostarczania newsletterów, a także do zarządzania listami odbiorców i zapisami rezygnacji z subskrypcji oraz podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości.

Prawa użytkownika

Gwarantujemy następujące prawa:

 • Prawo dostępu (informacje o zakresie i rodzaju) do danych użytkownika;
 • Prawo do korekty (odnosi się do podanych informacji);
 • Prawo do bycia zapomnianym;
 • Prawo do złożenia skargi dotyczącej wykorzystania danych osobowych.

  Prawo dostępu

  Użytkownik ma prawo do informacji o swoich danych osobowych, którymi zarządzamy i które przechowujemy.

  Prawo do sprostowania

  Użytkownik ma prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą, co zrobimy w ciągu 3 dni roboczych.

  Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Użytkownik ma prawo do uzyskania anonimizacji swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli nie chce być dalszym użytkownikiem usług lub jeśli nie chce, abyśmy wykorzystywali jego dane osobowe do określonych celów.

  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na realizacji naszych uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy jego danych. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu:

  • dotyczących powiadomień ("newsletter") - nie będziemy wykorzystywać danych osobowych użytkownika w tym celu;
  • związane z innymi przypadkami uzasadnionego interesu - nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika w celu, którego dotyczy skarga.

  Pliki cookie

  Używamy komputerowych plików cookie na naszej stronie internetowej, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji technicznych i ułatwić poruszanie się po naszej stronie internetowej.

  Jak możesz skorzystać ze swoich praw

  W przypadku wszelkich pytań i wniosków dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami ds. ochrony danych pod adresem e-mail info@bonafidesinvest.eu z dopiskiem OCHRONA DANYCH w temacie.

  Będziemy przetwarzać zapytania i żądania użytkowników bez zbędnej zwłoki i zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi, a także będziemy informować użytkowników o podjętych przez nas środkach.

  pl_PLPolski