Innledende bestemmelser

Eieren av programkoden (programvaren) og alle varemerker for Bona Fides Invests globale crowdfunding-plattform er Bona Fides Invest, håndverk for tjenester og handel, eier: Zoran Rajn, fra Zagreb, Ante Jakšića 10, PIN: 71566243964, og administrator av plattformen på grunnlag av avtalen om outsourcingtjenester er Center for Social Innovation and Sustainable Development (CEDIOR), fra Zagreb, Ante Jakšića 10, PIN: 12061569340 (heretter: administrator). Alle personer som går inn på siden, anses som brukere av denne plattformen. En registrert bruker av plattformen anses å være en bruker som, enten som prosjekteier eller som investor i et prosjekt som presenteres via dette nettstedet, er registrert som sådan i den angitte registreringsprosedyren på dette nettstedet. Hver bruker aksepterer ugjenkallelig alle gyldige vilkår for bruk som ensidig er fastsatt av administratoren og erklærer at han/hun er kjent med de eksisterende vilkårene, forstår dem og aksepterer dem fullt ut. Administrator forbeholder seg retten til ensidig å endre disse vilkårene når som helst. Alle endringer i bruksvilkårene vil bli publisert på denne siden, og for alle brukere av denne siden vil de tre i kraft i det øyeblikket de publiseres. Brukeren er forpliktet til regelmessig å informere om endringer i de gjeldende bruksvilkårene. Dette nettstedet er beskyttet i alle sine komponenter av immaterielle rettigheter, som brukerne er forpliktet til å respektere, og brudd på disse rettighetene medfører ansvar i samsvar med gjeldende forskrifter i Republikken Kroatia. Det er ikke tillatt å endre, duplisere, distribuere, selge eller gjøre tilgjengelig noen del av denne siden eller programvaren på denne siden uten samtykke fra administratoren av siden.

Formål og ansvar i gjensidige relasjoner mellom brukere

Bona Fides Invest-plattformen ble grunnlagt med sikte på å formidle mellom fysiske og juridiske personer som presenterer sine egne prosjekter gjennom dette nettstedet, og potensielle og faktiske investorer i disse prosjektene. Alle relasjoner som etableres mellom prosjekteiere og investorer gjennom dette nettstedet er utelukkende deres, så administrator tar ikke ansvar for noen av disse partene for forpliktelsene til den andre parten, og garanterer heller ikke slike forpliktelser. Hver bruker av dette nettstedet, uavhengig av i hvilken egenskap de opptrer, samtykker i at all kontakt med andre brukere av dette nettstedet, uavhengig av i hvilken egenskap disse andre brukerne opptrer, skjer utelukkende på deres gjensidige ansvar, og frafaller på grunnlag av deres gjensidige forhold eventuelle forespørsler til nettstedets administrator. Alle mulige tvister som oppstår mellom brukere av dette nettstedet vil bli løst av disse brukerne seg imellom. Brukerne forbys å bruke dette nettstedet til formål som det ikke er ment for, samt til formål som er i strid med Republikken Kroatias og EUs forskrifter, som de vil bære ansvaret for.

Brukerregistrering

For at den enkelte bruker av dette nettstedet skal kunne opptre som prosjekteier eller investor i et prosjekt som presenteres på dette nettstedet, må vedkommende registrere seg på en egnet måte. Registreringsprosedyren bestemmes av administratoren og er autorisert til å endre den om nødvendig for alle påfølgende brukere som har til hensikt å registrere seg. Alle registrerte brukere må være minst 18 år gamle og fullt ut juridisk kapable. Brukere som driver kampanjer via nettstedet, inkludert alle deres teammedlemmer, kan ikke dømmes eller straffeforfølges for straffbare handlinger. Administratoren har rett til å be om tilgang til strafferegisteret til brukeren og teammedlemmene. En bruker som ikke sender inn den etterspurte dokumentasjonen innen 3 virkedager, vil bli ekskludert. Under registreringen er brukeren forpliktet til å opprette et passord som beskytter personvernet. Brukeren er forpliktet til å holde passordet konfidensielt, og administratoren er ikke ansvarlig overfor brukeren for skader som skyldes at brukeren selv har brukt passordet på en upassende og uforsiktig måte. Administratoren forbeholder seg retten til å kreve at en registrert bruker endrer passord eller andre opplysninger av sikkerhetsgrunner. Informasjonen som gis til nettstedets administrator under registreringsprosessen er også grunnlaget for å bestemme brukerens identitet, spesielt i tilfeller der det er nødvendig å bestemme den enkelte brukers eventuelle ansvar. Administratoren vil, innenfor rammen av sine muligheter og sitt teknologiske utstyr, beskytte konfidensialiteten til brukerdata som oppgis under registreringen og bruken av nettstedet.

Nøyaktighet og fullstendighet av data, avhending av data og publisering og administrasjon av innhold.

Brukere av dette nettstedet er forpliktet til å gi korrekt og fullstendig informasjon til administratoren av nettstedet i tide under registreringen og i forbindelse med bruk av nettstedet, samt å rapportere eventuelle endringer i denne informasjonen i tide. Brukerne er ansvarlige overfor nettstedets administrator og tredjeparter for at de oppgitte opplysningene er korrekte og fullstendige. Brukerne tillater administratoren av nettstedet å bruke de innhentede dataene, uten behov for ytterligere godkjenning, for å drive nettstedet, og spesielt for å behandle de innhentede dataene, videresende dem til tredjeparter, gjøre dem tilgjengelige for alle tredjeparter og bruke dem til å vedlikeholde og markedsføre dette nettstedet. Brukerne er også ansvarlige overfor administratoren av nettstedet og tredjeparter for innholdet de publiserer eller gjør tilgjengelig i løpet av bruken av nettstedet (innlegg, annonser, meldinger, tekster, skjermer, bilder, videoer og annet materiale). Publisering av ulovlig og upassende innhold er forbudt, noe som spesielt innebærer publisering av personopplysninger og informasjon om tredjeparter uten deres samtykke, dvs. publisering av data eller innhold om tredjeparter på en måte som forårsaker eller kan forårsake skade på disse personene, spesielt i forhold til brudd på personlighetsrettigheter, immaterielle rettigheter og konkurranseregler, og publisering av innhold som truer og skader virksomheten til dette nettstedet. Administratoren er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av data og innhold som er publisert eller gjort tilgjengelig av en enkelt bruker i forbindelse med bruk av dette nettstedet, og kan heller ikke garantere nøyaktigheten og etterprøvbarheten av data og innhold som er publisert eller gjort tilgjengelig. Administrator har rett til å fjerne ulovlig og upassende innhold uten forhåndsvarsel til brukeren som har publisert eller gjort slikt innhold tilgjengelig. Administrator forbeholder seg retten til selv å vurdere hvilket innhold som anses som ulovlig og upassende. I tillegg til å fjerne ulovlig og upassende innhold, har administrator rett til ikke å publisere eller fjerne innhold som etter administrators mening ikke oppfyller kriteriene som er satt for denne siden, dvs. hvis det ikke samsvarer med profilen og det grunnleggende formålet med denne siden, samt administrators etiske verdier.

Brukervarsling

Brukeren samtykker i å bli informert om nettstedets drift av nettstedets administrator, via e-post eller på annen like egnet måte, og å få tilsendt reklameinnhold. På brukerens forespørsel vil slike varsler ikke bli videresendt til ham.

Utelukkelse av brukere

Den registrerte brukeren av dette nettstedet kan av berettigede grunner forhindres fra å bruke nettstedet videre, spesielt: hvis han bruker nettstedet for å oppnå ulovlige og upassende mål, hvis han misbruker innholdet og dataene som er gjort tilgjengelig for ham ved registrering, hvis han ved bruk av nettstedet krenker administratorens og tredjeparts immaterielle rettigheter, hvis bruk av nettstedet tydelig og ondsinnet skader administratorens forretningsinteresser, og i alle andre tilfeller der hans handlinger bryter med disse bruksvilkårene og forårsaker skade eller truer skade og forretningsomdømme for administratoren og tredjeparter. Administratoren forbeholder seg retten til selvstendig å vurdere begrunnelsen for å ekskludere en enkelt bruker. Hvis den ekskluderte brukeren presenterte en kampanje gjennom nettstedet, vil kampanjen bli suspendert, og alle innsamlede penger vil bli returnert til investorene. Investorenes bidrag vil bli redusert med kostnaden for banktransaksjonen og alle relaterte kostnader knyttet til kampanjeimplementering.

Forhandle om forpliktelser mellom brukere og foreta betalinger

Ved bruk av nettstedet og inngåelse av gjensidige forpliktelser er brukerne forpliktet til å overholde lovene og andre forskrifter i Republikken Kroatia og EU. Alle pengeforpliktelser mellom brukerne inngås utelukkende i euro. Det bindende forholdet mellom brukerne opprettes når plattformen overfører investorenes midler til prosjektinnehaverens bankkonto. I investeringsprosessen blir investoren, ved å velge en bestemt finansieringsmodell, videresendt til IPG-siden (Internet Payment Gateway) der betalingen skjer. Investeringen anses som fullført når investoren fullfører hele den foreskrevne betalingsprosedyren, det vil si oppgir sine personopplysninger (navn, etternavn, e-postadresse og bostedsadresse) og velger alternativet "Betal". Etter at investeringen er gjennomført, vil prosjekteieren og investoren motta en bekreftelse på den gjennomførte investeringen fra administratoren til sin e-postadresse, som viser investeringsmodellen, den betalte prisen og personopplysningene til investoren, dvs. prosjekteieren. Investoren kan trekke tilbake støtten til kampanjen og be om refusjon i løpet av kampanjen.

Velge en fleksibel eller alt-eller-ingenting-modell for pengeinnsamling

Prosjekteier er forpliktet til å angi før kampanjestart om kampanjen benytter en fleksibel innsamlingsmodell eller en "alt eller ingenting"-modell. Hvis prosjekteier ikke markerer ønsket modell i beskrivelsen av kampanjen, anses det at kampanjen bruker en fleksibel modell. I løpet av kampanjen er det ikke mulig å endre den valgte modellen. Den fleksible modellen for kampanjefinansiering innebærer at prosjekteieren har rett til å beholde alle innsamlede midler uavhengig av om kampanjen lykkes, mens med "alt eller ingenting"-modellen beholder de dem bare hvis kampanjen når målbeløpet. Hvis kampanjen som bruker "alt eller ingenting"-modellen ikke samler inn målbeløpet, vil administratoren returnere de innbetalte pengene til investorene innen 15 virkedager, og bidragene vil bli redusert med kostnaden for banktransaksjonen og gebyret som beregnes av betalingstjenesteleverandørene på plattformen i henhold til deres gyldige prislister. Hvis prosjekteieren bestemmer seg for å avslutte kampanjen som bruker en fleksibel finansieringsmodell, vil administrator beregne gebyret for kampanjeimplementeringen som om kampanjen hadde blitt avsluttet innen den planlagte perioden, og prosjekteieren vil påta seg ansvaret for å returnere pengene til investorene. Medeieren av prosjektet eller et medlem av teamet som senere trekker tilbake samtykket til gjennomføring av kampanjen, er forpliktet til å betale innen 5 virkedager fra datoen for levering av kompensasjonsforespørselen alle kostnadene for annonsering av kampanjen, tapt fortjeneste på 5% av det høyeste målbeløpet som er angitt i kostnadslisten for kampanjen, samt ikke-økonomisk skade. Hvis medeieren av prosjektet eller et medlem av teamet ikke betaler det forespurte beløpet innen den angitte perioden, er vedkommende forpliktet til å betale forsinkelsesrenter, der den høyeste tillatte rentesatsen vil bli brukt.

Ansvarsfraskrivelse

Alle brukere bruker nettstedet på egen risiko. Administratoren av plattformen er ikke ansvarlig for noen form for skade eller tap i forbindelse med bruk av nettstedet, uavhengig av årsak og tidspunkt. Brukerne av nettstedet, enten i egenskap av prosjekteier, investor eller besøkende, fraskriver seg permanent og fullstendig ethvert erstatningskrav eller krav av annen art mot administratoren og dens juridiske representanter, ansatte, frivillige, medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, forretningspartnere og alle andre på noen måte relaterte fysiske og juridiske personer i Kroatia og i utlandet. Brukerne, uavhengig av deres kapasitet, er eneansvarlige for eventuelle skader og påtar seg forpliktelsen til å gjøre opp for dem overfor skadelidte. Hvis noen saksøker administratoren eller fysiske og juridiske personer som er knyttet til denne på noen måte på grunn av skade som på noen måte er relatert til brukerens bruk av nettstedet, forplikter brukeren seg til å forsvare den saksøkte og betale alle forsvarskostnader i sin helhet, samt alle andre kostnader knyttet til søksmålet.

Sikkerhetserklæring for kjøp med kredittkort 

Konfidensialiteten til informasjonen din er beskyttet og sikret ved hjelp av den nyeste TLS-krypteringen. Sider for nettbetaling er sikret ved hjelp av SSL-protokollen (Secure Socket Layer) med 128-biters datakryptering. SSL-kryptering er en datakodingsprosedyre for å hindre uautorisert tilgang under dataoverføring.

Dette muliggjør en sikker dataoverføring og forhindrer uautorisert tilgang til data under kommunikasjonen mellom brukeren og Monri WebPay Payment Gateway og omvendt.

Monri WebPay Payment Gateway og finansinstitusjonene utveksler data ved hjelp av et virtuelt privat nettverk (VPN) som også er beskyttet mot uautorisert tilgang.

Monri Payments er en PCI DSS Level 1-sertifisert leverandør av betalingstjenester.

Kredittkortnumre lagres ikke av Brukerstedet og er ikke tilgjengelig for uvedkommende.

Betalingskort som støttes er Mastercard®, Maestro® og Visa.

I tillegg til kortbetalinger kan du også betale med kryptovaluta via PayCek-systemet, via KEKS Pay-applikasjonen og via et vanlig innbetalingskort eller nett-/mobilbank.

Teknisk vedlikehold av nettstedet

Administratoren av nettstedet vedlikeholder og forbedrer det for å beskytte personvernet og interessene til alle brukerne, og erklærer at det administreres i henhold til tekniske standarder som fullt ut muliggjør dette, og har tilgjengelig tilstrekkelig teknisk støtte. Administratoren forbeholder seg imidlertid muligheten for at det av objektive grunner kan oppstå tekniske feil i driften av dette nettstedet, som brukerne er forpliktet til å rapportere umiddelbart når de oppstår. Administrator vil forsøke å fjerne slike feil så snart som mulig. Administrator forbeholder seg retten til midlertidig å nekte tilgang til visse deler av innholdet på dette nettstedet på grunn av arbeid med teknisk vedlikehold av nettstedet, innføring av nytt innhold og andre berettigede grunner. Administratoren er ikke ansvarlig for skader som påføres brukeren som følge av tekniske problemer på nettstedet, og brukerne fraskriver seg fullstendig og permanent ethvert krav om erstatning eller krav av annen art mot administratoren og dens juridiske representanter, ansatte, frivillige, medlemmer, eksterne samarbeidspartnere, forretningspartnere og alle andre fysiske og juridiske personer som på noen måte er knyttet til nettstedet i Kroatia og i utlandet. Ettersom dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som en del av virksomheten, er innholdet, sikkerheten og arbeidsmåten til disse nettstedene utenfor ansvaret til administratoren av dette nettstedet. Dette nettstedet åpner for muligheten for annonsering, slik at brukerne godtar slik annonsering fra tredjeparter som administratoren tillater. I forbindelse med tredjepartsannonsering er ikke administratoren av dette nettstedet ansvarlig for innholdet i annonsematerialet. Administratoren bruker egnet programvare for å analysere denne siden og dermed få kunnskap om brukernes behov, med sikte på å forbedre kvaliteten på tilbudet. I denne forbindelse brukes såkalte informasjonskapsler, tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin, og som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren når han/hun besøker siden på nytt, noe som gjør det mulig å analysere bruken. Selv om disse tekstfilene kan avvises eller slettes, kan dette føre til at enkelte funksjoner på nettstedet ikke lenger kan brukes fullt ut. Den nevnte programvaren samler også inn og lagrer tekniske data, inkludert brukerens IP-adresse, uten at personene bak disse dataene blir identifisert eller at det samles inn personopplysninger. Brukerne av dette nettstedet gir sitt samtykke til metoden beskrevet ovenfor for analyse av bruken av dette nettstedet.

Levering av informasjon om investorer

Når kampanjen er avsluttet, vil administrator gi prosjektinnehaveren en liste over alle investorer som har støttet prosjektet økonomisk eller uttrykt interesse for det. Listen vil inneholde navn, etternavn, hjemmeadresse, telefon/mobiltelefon, e-postadresse og beløpet de har betalt. Prosjektinnehaveren forplikter seg til å bruke listen over investorer utelukkende til å levere de lovede belønningene i kampanjen og ikke bruke den til markedsføringsformål eller gi den videre til tredjeparter som ikke er oppført i prosjektteamet på kampanjesiden.

Utbetaling av innsamlede midler i kampanjen

Administrator overfører pengene til prosjekteier innen 30 dager etter kampanjens slutt til det IBAN-nummeret som prosjekteier har oppgitt. Hvis administrator betaler prosjekteier mer penger enn det som ble samlet inn i kampanjen, er prosjekteier forpliktet til å returnere det overskytende beløpet innen 5 virkedager. Hvis prosjekteieren ikke returnerer det overskytende beløpet innen den angitte perioden, er han forpliktet til å betale forsinkelsesrenter, der den høyeste tillatte rentesatsen vil bli brukt. Administratoren sender en rapport om de beregnede avgiftene til prosjekteieren til e-postadressen som er oppgitt på kampanjesiden innen 7 dager etter kampanjens slutt. Prosjekteieren har rett til å protestere mot beregningen innen 3 virkedager etter at rapporten er levert. Hvis administrator og brukeren ikke kommer til enighet om klagen, forbeholder administrator seg retten til å kansellere kampanjen og refundere innsatsen til alle investorer, der innsatsen vil bli redusert med beløpet for banktransaksjonen og alle relaterte kostnader knyttet til kampanjeimplementering.

Gebyrer for bruk av plattformen

Brukere som presenterer kampanjen på plattformen, betaler en avgift basert på det totale beløpet som registreres på kampanjesiden. På siden Priser finner du informasjon om faktureringsmodeller.

Tvisteløsning

Brukerne forplikter seg til å løse alle eventuelle tvister med administratoren av nettstedet og med fysiske og juridiske personer som på noen måte er knyttet til administratoren, utelukkende på fredelig vis. Brukerne er forpliktet til å sende inn alle innvendinger umiddelbart etter at de har oppstått skriftlig til den offisielle e-postadressen til nettstedet som er uthevet i kapittelet "Grunnleggende informasjon om administratoren av nettstedet". Administratoren av nettstedet vil kommentere dem innen 10 virkedager etter at de er mottatt. Brukerne er forpliktet til å gi all tilleggsinformasjon som administratoren av nettstedet ber om innen 3 virkedager i forbindelse med klagen de har sendt inn. Hvis brukeren ikke sender inn tilleggsinformasjon innen den angitte perioden eller ikke kommenterer det mottatte svaret, anses klagen som trukket tilbake.

Tolkning av bruksvilkårene

Den kroatiske versjonen av bruksvilkårene vil bli brukt hvis det er uklarheter rundt tolkningen av dem.

Grunnleggende informasjon om nettstedets eier

Fullt navn: Bona Fides Invest, håndverk for tjenester og handel, eier: Zoran Rajn
Adresse: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb
PIN-KODE: 71566243964
Mobiltelefon: +385 (0)98 611 467
E-post: info@bonafidesinvest.eu
Nettsted: https://bonafidesinvest.eu/

Grunnleggende informasjon om nettstedets administrator

Fullstendig navn: Senter for sosiale innovasjoner og bærekraftig utvikling
Forkortet navn: CEDIOR
Adresse: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb
PIN-KODE: 12061569340
Identitetsnummer: 02962462
Mobiltelefon: +385 (0)98 611 467
E-post: info@bonafidesinvest.eu
Nettsted: http://www.cedior.org/

nb_NONorsk bokmål