Įvadinės nuostatos

Programos kodo (programinės įrangos) ir visų pasaulinės sutelktinio finansavimo platformos "Bona Fides Invest" prekių ženklų savininkas yra "Bona Fides Invest", paslaugų ir prekybos amatų įmonė, savininkas: Zoran Rajn, Zagrebas, Ante Jakšića 10, PIN kodas: 71566243964, o platformos administratorius pagal sutartį dėl užsakomųjų paslaugų yra Socialinių inovacijų ir tvarios plėtros centras (CEDIOR), Zagrebas, Ante Jakšića 10, PIN kodas: 12061569340 (toliau - administratorius). Kiekvienas asmuo, prisijungęs prie puslapio, laikomas šios platformos naudotoju. Registruotu platformos naudotoju laikomas naudotojas, kuris kaip projekto savininkas arba kaip investuotojas į projektą, pateikiamą per šią svetainę, yra užsiregistravęs šioje svetainėje numatyta registracijos procedūra. Kiekvienas naudotojas neatšaukiamai priima visas galiojančias vienašališkai administratoriaus nustatytas naudojimo sąlygas ir pareiškia, kad yra susipažinęs su galiojančiomis sąlygomis, jas supranta ir visiškai su jomis sutinka. Administratorius pasilieka teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias sąlygas. Visi naudojimo sąlygų pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje, ir visiems šio puslapio naudotojams jie įsigalios nuo jų paskelbimo momento. Naudotojas privalo reguliariai informuoti apie galiojančių naudojimo sąlygų pakeitimus. Visos šios svetainės sudedamosios dalys yra saugomos intelektinės nuosavybės teisėmis, kurias naudotojai privalo gerbti, o šių teisių pažeidimas užtraukia atsakomybę pagal galiojančias Kroatijos Respublikos taisykles. Be puslapio administratoriaus sutikimo draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, parduoti ar daryti prieinamą bet kurią šio puslapio dalį ar šio puslapio programinę įrangą.

Naudotojų tarpusavio santykių tikslas ir atsakomybė

Platforma "Bona Fides Invest" buvo sukurta siekiant tarpininkauti tarp fizinių ir juridinių asmenų, kurie šioje svetainėje pristato savo projektus, ir potencialių bei faktinių investuotojų į šiuos projektus. Visi santykiai, kurie užmezgami tarp projektų turėtojų ir investuotojų per šią svetainę, yra išimtinai jų santykiai, todėl administratorius neprisiima atsakomybės nė už vieną iš šių šalių už kitos šalies įsipareigojimus ir tokių įsipareigojimų negarantuoja. Kiekvienas šios svetainės naudotojas, nepriklausomai nuo to, kokioje pozicijoje veikia, sutinka, kad visi kontaktai su kitais šios svetainės naudotojais, nepriklausomai nuo to, kokioje pozicijoje šie kiti naudotojai veikia, vyksta išimtinai jų abipuse atsakomybe, ir jų tarpusavio santykių pagrindu atsisakoma bet kokių prašymų svetainės administratoriui. Visus galimus ginčus, kylančius tarp šios svetainės naudotojų, šie naudotojai spręs tarpusavyje. Naudotojams draudžiama naudoti šią svetainę ne pagal paskirtį, taip pat Kroatijos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams prieštaraujančiais tikslais, už kuriuos jie prisiima atsakomybę.

Naudotojo registracija

Kad atskiras šios svetainės naudotojas galėtų veikti kaip projekto turėtojas arba investuotojas į šioje svetainėje pateikiamą projektą, būtina tinkamai užsiregistruoti. Registracijos tvarką nustato administratorius ir yra įgaliotas prireikus ją keisti visiems vėliau ketinantiems registruotis naudotojams. Kiekvienas užsiregistravęs naudotojas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir visiškai veiksnus. Naudotojai, vykdantys kampanijas per svetainę, įskaitant visus jų komandos narius, negali būti nuteisti ar patraukti baudžiamojon atsakomybėn už bet kokią nusikalstamą veiką. Administratorius turi teisę prašyti leisti susipažinti su naudotojo ir jo komandos narių teistumu. Naudotojas, nepateikęs prašomų dokumentų per 3 darbo dienas, bus pašalintas. Registracijos metu naudotojas privalo susikurti slaptažodį, saugantį jo privatumą. Naudotojas privalo saugoti slaptažodį konfidencialiai, o administratorius neatsako naudotojui už žalą, padarytą netinkamai ir neatsargiai disponuojant slaptažodžiu pačiam naudotojui. Administratorius pasilieka teisę saugumo sumetimais reikalauti, kad registruotas naudotojas pakeistų savo slaptažodį ar kitus duomenis. Registracijos proceso metu svetainės administratoriui pateikta informacija taip pat yra pagrindas naudotojo tapatybei nustatyti, ypač tais atvejais, kai reikia nustatyti galimą konkretaus naudotojo atsakomybę. Administratorius, neviršydamas savo galimybių ir technologinės įrangos, saugos registracijos ir naudojimosi svetaine metu pateiktų naudotojo duomenų konfidencialumą.

Duomenų tikslumas ir išsamumas, duomenų šalinimas, turinio skelbimas ir administravimas

Šios svetainės naudotojai privalo laiku pateikti teisingą ir išsamią informaciją svetainės administratoriui registruodamiesi ir naudodamiesi svetaine, taip pat laiku pranešti apie bet kokius šios informacijos pakeitimus. Naudotojai atsako svetainės administratoriui ir trečiosioms šalims už pateiktų duomenų tikslumą ir išsamumą. Naudotojai leidžia svetainės administratoriui naudoti gautus duomenis be papildomo jų sutikimo svetainės eksploatavimo tikslais, visų pirma apdoroti gautus duomenis, perduoti juos trečiosioms šalims, padaryti juos prieinamus visoms trečiosioms šalims ir naudoti juos šios svetainės priežiūros ir reklamos tikslais. Vartotojai taip pat atsako svetainės administratoriui ir trečiosioms šalims už turinį, kurį jie skelbia ar pateikia naudodamiesi svetaine (pranešimus, skelbimus, žinutes, tekstus, ekranus, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą medžiagą). Draudžiama skelbti bet kokį neteisėtą ir netinkamą turinį, kuris ypač reiškia asmens duomenų ir informacijos apie trečiąsias šalis skelbimą be jų sutikimo, t. y. duomenų ar turinio apie trečiąsias šalis skelbimą tokiu būdu, kuris sukelia ar gali sukelti žalą šiems asmenims, ypač susijusią su asmens teisių, intelektinės nuosavybės teisių ir konkurencijos apsaugos taisyklių pažeidimu, taip pat bet kokio turinio, kuris kelia grėsmę ir kenkia šios svetainės verslui, skelbimą. Administratorius neatsako už žalą, padarytą kam nors dėl duomenų ir turinio, kuriuos pavienis naudotojas paskelbė ar padarė prieinamus naudodamasis šia svetaine, taip pat negali garantuoti paskelbtų ar padarytų prieinamų duomenų ir turinio tikslumo ir tikrumo. Administratorius turi teisę pašalinti neteisėtą ir netinkamą turinį be išankstinio įspėjimo tokį turinį paskelbusiam ar pateikusiam naudotojui. Administratorius pasilieka teisę savarankiškai įvertinti, kuris turinys laikomas neteisėtu ir netinkamu. Be neteisėto ir netinkamo turinio šalinimo, administratorius turi teisę neskelbti arba pašalinti turinį, kuris, jo nuomone, neatitinka šiame puslapyje nustatytų kriterijų, t. y. jei jis neatitinka šio puslapio profilio ir pagrindinio tikslo, taip pat administratoriaus etinių vertybių.

Naudotojo pranešimas

Vartotojas sutinka, kad svetainės administratorius el. paštu arba kitu tinkamu būdu informuotų jį apie svetainės veiklą ir kad jam būtų perduodamas reklaminis turinys. Vartotojo prašymu tokie pranešimai jam nebus persiunčiami.

Naudotojo pašalinimas

Registruotam šios svetainės naudotojui dėl pateisinamų priežasčių gali būti uždrausta toliau naudotis svetaine, ypač: jei jis naudojasi svetaine siekdamas neteisėtų ir netinkamų tikslų, jei jis piktnaudžiauja turiniu ir duomenimis, kurie jam suteikiami registruojantis, jei naudodamasis svetaine pažeidžia administratoriaus ir trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, jei naudodamasis svetaine akivaizdžiai ir piktybiškai kenkia administratoriaus verslo interesams ir visais kitais atvejais, kai jo veiksmai pažeidžia šias naudojimo sąlygas ir daro žalą ar kelia grėsmę žalai ir verslo reputacijai administratoriui ir trečiosioms šalims. Administratorius pasilieka teisę savarankiškai įvertinti atskiro naudotojo pašalinimo priežasties pagrįstumą. Jei pašalintas naudotojas pateikė kampaniją per svetainę, kampanija bus sustabdyta, o visi surinkti pinigai bus grąžinti investuotojams. Investuotojų įnašai bus sumažinti banko operacijos išlaidų suma ir visomis susijusiomis kampanijos įgyvendinimo išlaidomis.

Derybos dėl naudotojų įsipareigojimų ir mokėjimų atlikimo

Naudodamiesi svetaine ir prisiimdami tarpusavio įsipareigojimus, naudotojai privalo laikytis Kroatijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų ir kitų teisės aktų. Visi piniginiai įsipareigojimai tarp naudotojų sudaromi tik euro valiuta. Prievoliniai santykiai tarp naudotojų atsiranda, kai platforma perveda investuotojų lėšas į projekto turėtojo banko sąskaitą. Investavimo procese investuotojas, pasirinkęs konkretų finansavimo modelį, nukreipiamas į IPG (Internet Payment Gateway) puslapį, kuriame atlieka mokėjimą. Investicija laikoma baigta, kai investuotojas atlieka visą nustatytą mokėjimo procedūrą, t. y. įveda savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir gyvenamosios vietos adresą) ir pasirenka parinktį "Mokėti". Atlikus investiciją, projekto savininkas ir investuotojas savo el. pašto adresu iš administratoriaus gaus patvirtinimą apie atliktą investiciją, kuriame bus nurodytas investavimo modelis, sumokėta kaina ir investuotojo, t. y. projekto savininko, asmens duomenys. Kampanijos metu investuotojas gali atšaukti paramą kampanijai ir prašyti grąžinti pinigus.

Lankstaus arba "viskas arba nieko" lėšų rinkimo modelio pasirinkimas

Projekto vykdytojas prieš pradėdamas kampaniją privalo nurodyti, ar kampanijai taikomas lankstus, ar "viskas arba nieko" lėšų rinkimo modelis. Jei projekto savininkas kampanijos aprašyme nenurodo pageidaujamo modelio, laikoma, kad kampanijoje taikomas lankstusis modelis. Kampanijos metu pasirinkto modelio keisti negalima. Lankstus kampanijos finansavimo modelis reiškia, kad projekto savininkas turi teisę pasilikti visas surinktas lėšas, nepriklausomai nuo kampanijos sėkmės, o taikant "viskas arba nieko" modelį, jis pasilieka jas tik tuo atveju, jei kampanija pasiekia tikslinę sumą. Jei kampanija, taikanti modelį "viskas arba nieko", nesurenka tikslinės sumos, administratorius per 15 darbo dienų grąžina investuotojams sumokėtus pinigus, o įmokos sumažinamos banko operacijos išlaidų suma ir mokesčiu, kurį apskaičiuoja platformos mokėjimo paslaugų teikėjai pagal savo galiojančius kainoraščius. Jei projekto savininkas nuspręs nutraukti kampaniją, kurioje taikomas lankstus finansavimo modelis, administratorius apskaičiuos mokestį už kampanijos įgyvendinimą taip, tarsi kampanija būtų pasibaigusi per numatytą laikotarpį, o projekto savininkas prisiims atsakomybę už pinigų grąžinimą investuotojams. Projekto bendrasavininkas ar komandos narys, vėliau atšaukęs sutikimą dėl kampanijos įgyvendinimo, privalo per 5 darbo dienas nuo prašymo kompensuoti nuostolius įteikimo dienos sumokėti visas kampanijos reklamos išlaidas, negautą pelną, sudarantį 5% kampanijos išlaidų sąraše nurodytos didžiausios tikslinės sumos, taip pat neturtinę žalą. Jei projekto bendrasavininkas arba komandos narys per nurodytą laikotarpį nesumoka reikalaujamos sumos, jis privalo sumokėti delspinigius, kuriems bus taikoma didžiausia leistina palūkanų norma.

Atsakomybės atsisakymas

Visi naudotojai svetaine naudojasi savo rizika. Platformos administratorius neatsako už bet kokio pobūdžio žalą ar nuostolius, susijusius su svetainės naudojimu, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties ir laiko. Svetainės naudotojai, kaip projekto savininkai, investuotojai ar lankytojai, visam laikui ir visiškai atsisako bet kokių kompensacinių ar kitokio pobūdžio pretenzijų administratoriui ir jo teisiniams atstovams, darbuotojams, savanoriams, nariams, išorės bendradarbiams, verslo partneriams ir visiems kitiems bet kokiu būdu susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims Kroatijoje ir užsienyje. Naudotojai, nepriklausomai nuo jų įgaliojimų, yra visiškai atsakingi už bet kokią atsiradusią žalą ir prisiima pareigą ją atlyginti bet kuriai nukentėjusiai šaliai. Jei kas nors paduoda administratorių arba su juo susijusius fizinius ir juridinius asmenis į teismą dėl žalos, kuri bet kokiu būdu susijusi su naudotojo naudojimusi svetaine, naudotojas įsipareigoja ginti atsakovą ir visiškai apmokėti visas gynybos išlaidas, taip pat visas kitas su ieškiniu susijusias išlaidas.

Kreditinės kortelės pirkimo saugumo ataskaita 

Jūsų informacijos konfidencialumas apsaugotas ir užtikrintas naudojant naujausią TLS šifravimą. Mokėjimo internetu puslapiai yra apsaugoti naudojant saugaus lizdo sluoksnio (SSL) protokolą su 128 bitų duomenų šifravimu. SSL šifravimas - tai duomenų kodavimo procedūra, skirta užkirsti kelią neteisėtai prieigai perduodant duomenis.

Tai užtikrina saugų duomenų perdavimą ir neleidžia neautorizuotai prieiti prie duomenų bendraujant tarp naudotojo ir "Monri WebPay" mokėjimo vartų ir atvirkščiai.

"Monri WebPay" mokėjimo vartai ir finansų įstaigos keičiasi duomenimis naudodamos savo virtualųjį privatųjį tinklą (VPN), kuris taip pat yra apsaugotas nuo neteisėtos prieigos.

"Monri Payments" yra PCI DSS 1 lygio sertifikuotas mokėjimo paslaugų teikėjas.

Prekybininkas nesaugo kredito kortelių numerių, ir jie nėra prieinami neįgaliotiems asmenims.

Palaikomos šios mokėjimo kortelės: "Mastercard®", "Maestro®" ir "Visa".

Be mokėjimų kortelėmis, per "PayCek" sistemą taip pat galima atlikti mokėjimus kriptovaliutomis, per programėlę "KEKS Pay", bendruoju mokėjimo kvitu arba interneto / mobiliąja bankininkyste.

Techninė svetainės priežiūra

Svetainės administratorius ją prižiūri ir tobulina, kad apsaugotų visų jos naudotojų privatumą ir interesus, ir pareiškia, kad ją tvarko pagal techninius standartus, kurie visiškai leidžia tai daryti, ir turi tinkamą techninę pagalbą. Tačiau administratorius pasilieka galimybę, kad dėl objektyvių priežasčių šios svetainės veikloje gali atsirasti techninių klaidų, apie kurias naudotojai privalo nedelsiant pranešti, kai tik jos atsiranda. Administratorius pasistengs tokias klaidas kuo greičiau pašalinti. Administratorius pasilieka teisę laikinai uždrausti prieigą prie tam tikro šios svetainės turinio dėl svetainės techninės priežiūros darbų, naujo turinio įvedimo ir kitų pagrįstų priežasčių. Administratorius neatsako už žalą, padarytą naudotojui dėl techninių svetainės nesklandumų, o naudotojai visiškai ir visam laikui atsisako bet kokių pretenzijų dėl žalos atlyginimo ar kitokio pobūdžio reikalavimų administratoriui ir jo teisiniams atstovams, darbuotojams, savanoriams, nariams, išorės bendradarbiams, verslo partneriams ir visiems kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, bet kokiu būdu susijusiems Kroatijoje ir užsienyje. Atsižvelgiant į tai, kad šioje svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurios yra jos veiklos dalis, už šių svetainių turinį, saugumą ir veikimo būdą šios svetainės administratorius neatsako. Ši svetainė atveria reklamos galimybę, todėl naudotojai sutinka su tokia trečiųjų šalių reklama, kurią leidžia administratorius. Kalbant apie trečiųjų šalių reklamą, už reklaminės medžiagos turinį šios svetainės administratorius neatsako. Administratorius naudoja atitinkamą programinę įrangą šiam puslapiui analizuoti, taip gaudamas žinių apie naudotojų poreikius, siekdamas pagerinti pasiūlos kokybę. Šiuo tikslu naudojami vadinamieji slapukai, tekstiniai failai, kurie saugomi naudotojo kompiuteryje ir leidžia atpažinti naudotoją pakartotinai apsilankius puslapyje, o tai leidžia atlikti naudojimo analizę. Nors šiuos tekstinius failus galima atmesti arba ištrinti, dėl to gali būti, kad kai kuriomis svetainės funkcijomis nebebus galima visiškai naudotis. Minėta programinė įranga taip pat renka ir saugo techninius duomenis, įskaitant naudotojo IP adresą, tačiau už šių duomenų slypintys asmenys neidentifikuojami ir asmens duomenys nerenkami. Šios svetainės naudotojai sutinka, kad būtų taikomas pirmiau aprašytas šios svetainės naudojimo analizės metodas.

Informacijos apie investuotojus teikimas

Pasibaigus kampanijai, administratorius projekto turėtojui pateiks visų investuotojų, kurie finansiškai parėmė projektą arba išreiškė susidomėjimą projektu, sąrašą. Sąraše bus nurodyti jų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresas, telefonas / mobilusis telefonas, el. pašto adresas ir sumokėta suma. Projekto turėtojas įsipareigoja investuotojų sąrašą naudoti tik kampanijoje pažadėtiems atlygiams teikti ir nenaudoti jo rinkodaros tikslais ar neperduoti tretiesiems asmenims, kurie nėra įtraukti į projekto komandos sąrašą kampanijos puslapyje.

Kampanijos metu surinktų lėšų išmokėjimas

Administratorius per 30 dienų nuo kampanijos pabaigos perves lėšas projekto vykdytojui į projekto vykdytojo nurodytą IBAN numerį. Jei administratorius projekto savininkui sumoka daugiau lėšų, nei buvo surinkta per kampaniją, projekto savininkas per 5 darbo dienas privalo grąžinti perteklines lėšas. Jei projekto savininkas per nurodytą laikotarpį negrąžina permokėtos sumos, jis privalo sumokėti delspinigius, kuriems bus taikoma didžiausia leistina palūkanų norma. Administratorius per 7 dienas nuo kampanijos pabaigos projekto savininkui kampanijos puslapyje nurodytu el. pašto adresu pateiks ataskaitą apie apskaičiuotus mokesčius. Projekto savininkas turi teisę per 3 darbo dienas nuo ataskaitos pristatymo pareikšti prieštaravimą dėl apskaičiavimo. Jei administratoriui ir naudotojui nepavyksta susitarti dėl skundo, administratorius pasilieka teisę atšaukti kampaniją ir visiems investuotojams grąžinti įmokas, o įmokos bus sumažintos banko operacijos išlaidų suma ir visomis susijusiomis kampanijos įgyvendinimo išlaidomis.

Mokesčiai už naudojimąsi platforma

Naudotojai, kurie pristato kampaniją platformoje, moka mokestį, kurio dydis priklauso nuo visos kampanijos puslapyje užfiksuotos pinigų sumos. Kainų puslapyje pateikiama informacija apie atsiskaitymo modelius.

Ginčų sprendimas

Vartotojai įsipareigoja visus galimus ginčus su svetainės administratoriumi ir fiziniais bei juridiniais asmenimis, bet kokiu būdu susijusiais su administratoriumi, spręsti tik taikiomis priemonėmis. Vartotojai įsipareigoja visus prieštaravimus nedelsiant po jų atsiradimo pateikti raštu oficialiu svetainės el. pašto adresu, kuris pažymėtas skyriuje "Pagrindinė informacija apie svetainės administratorių". Svetainės administratorius juos pakomentuos per 10 darbo dienų nuo jų gavimo. Vartotojai privalo per 3 darbo dienas pateikti visą svetainės administratoriaus prašomą papildomą informaciją, susijusią su jų pateiktu skundu. Jei naudotojas per nurodytą laikotarpį nepateikia papildomos informacijos arba nekomentuoja gauto atsakymo, laikoma, kad skundas atsiimtas.

Naudojimo sąlygų aiškinimas

Jei kyla neaiškumų dėl Naudojimosi sąlygų aiškinimo, bus naudojama kroatų kalba parengta Naudojimosi sąlygų versija.

Pagrindinė informacija apie svetainės savininką

Visas pavadinimas: "Bona Fides Invest", paslaugų ir prekybos amatas, savininkas: Zoran Rajn
Adresas: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagrebas
PIN KODAS: 71566243964
Mobilusis telefonas: +385 (0)98 611 467
El. paštas: info@bonafidesinvest.eu
Interneto svetainė: https://bonafidesinvest.eu/

Pagrindinė informacija apie svetainės administratorių

Pilnas pavadinimas: Socialinių inovacijų ir tvarios plėtros centras
Sutrumpintas pavadinimas: CEDIOR
Adresas: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagrebas
PIN KODAS: 12061569340
Identifikavimo numeris: 02962462
Mobilusis telefonas: +385 (0)98 611 467
El. paštas: info@bonafidesinvest.eu
Interneto svetainė: http://www.cedior.org/

lt_LTLietuvių kalba