Uvodne odredbe

Vlasnik programskog koda (softvera) i svih žigova međunarodne crowdfunding platforme Bona Fides Invest je Bona Fides Invest, obrt za usluge i trgovinu, vl. Zoran Rajn, iz Zagreba, Ante Jakšića 10, OIB: 71566243964, a administrator platforme na temelju Ugovora o izvođenju vanjske usluge je Centar za društvene inovacije i održivi razvoj (CEDIOR), iz Zagreba, Ante Jakšića 10, OIB: 12061569340 (dalje u tekstu: upravitelj). Korisnikom ove stranice smatra se svaka osoba koja pristupi stranici. Registriranim korisnikom stranice smatra se onaj korisnik koji, bilo u svojstvu nositelja projekta, bilo u svojstvu ulagača u projekt koji se putem ove stranice prezentira, bude kao takav registriran u predviđenom postupku registracije na ovoj stranici. Svaki korisnik neopozivo prihvaća sve važeće uvjete korištenja koje jednostrano odredi upravitelj i izjavljuje da je s postojećim uvjetima upoznat, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Upravitelj zadržava pravo jednostrane izmjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Sve izmjene uvjeta korištenja bit će objavljene na ovoj stranici, a prema svim korisnicima ove stranice stupaju na snagu trenutkom njihove objave. Korisnik je dužan redovito se informirati o promjenama važećih uvjeta korištenja. Ova stranica je u svim svojim sastavnicama zaštićena pravima intelektualnog vlasništva, što su korisnici dužni poštivati, a kršenje tih prava nosi za sobom odgovornost sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Nisu dopušteni promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja i davanje na korištenje ni jednog dijela ove stranice ili softwarea ove stranice bez pristanka upravitelja stranice.

Namjena i odgovornost u međusobnim odnosima korisnika

Platforma Bona Fides Invest osnovana je s ciljem ostvarivanja posredništva između fizičkih i pravnih osoba koje putem ove stranice prezentiraju vlastite projekte, i potencijalnih i stvarnih ulagača u te projekte. Svi odnosi koji budu uspostavljeni između nositelja projekata i ulagača putem ove stranice isključivo su njihovi, pa upravitelj ne preuzima ni prema jednoj od tih strana odgovornost za obveze druge strane, niti za takve obveze jamči. Svaki korisnik ove stranice, neovisno u kojem svojstvu nastupa, suglasan je s time da se svi kontakti s drugim korisnicima ove stranice, neovisno o svojstvu u kojem ti drugi korisnici nastupaju, odvijaju isključivo na njihovu međusobnu odgovornost, te se po osnovi njihovih međusobnih odnosa odriču bilo kakvih zahtjeva prema upravitelju stranice. Sve eventualne sporove koju nastanu između korisnika ove stranice rješavat će ti korisnici međusobno. Korisnicima je zabranjeno koristiti ovu stranicu radi ostvarenja svrhe za koju ona nije namijenjena, kao i za ostvarenje svrhe protivne propisima Republike Hrvatske i Europske Unije, za što će snositi odgovornost.

Registracija korisnika

Da bi pojedini korisnik ove stranice mogao nastupiti kao nositelj projekta, odnosno kao ulagač u projekt koji se putem ove stranice prezentira, potrebno je da se na prikladan način registrira. Postupak registracije određuje upravitelj i ovlašten ga je po potrebi mijenjati za sve naredne korisnike koji se namjeravaju registrirati. Svaki registrirani korisnik mora imati najmanje 18 godina, odnosno biti potpuno poslovno sposoban. Korisnici koji putem stranice pokreću kampanje, uključujući i sve njihove članove tima, ne smiju biti osuđivani niti se protiv njih smije voditi sudski postupak za bilo koje kazneno djelo. Upravitelj ima pravo tražiti uvid u kaznenu evidenciju korisnika i članova njegovog tima. Korisnik koji ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 3 radna dana bit će isključen. Prilikom registracije korisnik je dužan kreirati lozinku koja štiti njegovu privatnost. Korisnik je dužan čuvati tajnost svoje lozinke, a upravitelj neće odgovarati korisniku zbog štete nastale neprimjerenim i nepažljivim raspolaganjem lozinkom od strane samog korisnika. Upravitelj zadržava pravo od registriranog korisnika iz sigurnosnih razloga zahtijevati promjenu lozinke ili drugih podataka. Podaci dani upravitelju stranice u postupku registracije predstavljaju i osnovu za utvrđivanje identiteta korisnika, naročito u slučaju kada je potrebno utvrditi eventualnu odgovornost pojedinog korisnika. Upravitelj će u okviru svojih mogućnosti i tehnološke opremljenosti čuvati tajnost podataka korisnika danih u postupku registracije i korištenja stranice.

Točnost i potpunost podataka, raspolaganje podacima i objava i administriranje sadržaja

Korisnici ove stranice dužni su prilikom registracije i za potrebe korištenja stranice, uvijek kada se od njih to zahtijeva, upravitelju stranice pravodobno davati točne i potpune podatke, kao i sve promjene tih podataka pravodobno prijavljivati. Korisnici upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju za točnost i potpunost danih podataka. Korisnici dozvoljavaju upravitelju stranice da dobivene podatke, bez potrebe njihovog daljnjeg odobrenja, koristi za potrebe poslovanja stranice, a osobito da dobivene podatke obrađuje, prosljeđuje trećim osobama, učini ih dostupnima svim trećim osobama i koristi ih za potrebe održavanja i promoviranja ove stranice. Korisnici upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju i za sadržaj koji u okviru korištenja stranice objave ili učine dostupnim (objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali). Zabranjeno je objavljivanje svakog nezakonitog i neprikladnog sadržaja, što osobito podrazumijeva objavu osobnih podataka i informacija o trećim osobama bez njihova pristanka, odnosno objavu podataka ili sadržaja o trećim osobama na način koji tim osobama nanosi ili može nanijeti štetu, posebno u odnosu na kršenje prava osobnosti, prava intelektualnog vlasništva i pravila zaštite tržišnog natjecanja, te objavu svakog sadržaja koji ugrožava i šteti poslovanju ove stranice. Upravitelj ne odgovara za štetu koja nekome nastane zbog podataka i sadržaja koji je pojedini korisnik u okviru korištenja ove stranice objavio ili učinio dostupnim, niti može davati jamstvo za točnost i provjerljivost podataka i sadržaja koji se objavljuju ili čine dostupnim. Nezakonite i neprikladne sadržaje upravitelj ima pravo ukloniti bez prethodnog upozorenja korisniku koji je takav sadržaj objavio ili učinio dostupnim. Upravitelj zadržava pravo samostalno procijeniti koji sadržaj se smatra nezakonitim i neprikladnim. Osim uklanjanja nezakonitog i neprikladnog sadržaja, upravitelj u okviru upravljanja stranicom ima pravo ne objaviti ili ukloniti i sadržaj koji po njegovoj ocjeni ne udovoljava kriterijima koje ova stranica postavlja, odnosno ako ne odgovara profilu i temeljnoj namjeni ove stranice, kao i etičkim vrijednostima upravitelja.

Obavještavanje korisnika

Korisnik pristaje da od strane upravitelja stranice, putem elektroničke pošte ili na drugi jednako prikladan način, bude obavještavan o poslovanju stranice i da mu uz to budu prosljeđivani i reklamni sadržaji. Na zahtjev korisnika, takve mu se obavijesti neće prosljeđivati.

Isključenje korisnika

Registrirani korisnik ove stranice može iz opravdanih razloga biti onemogućen u daljnjem korištenju stranice, a naročito: ako stranicu koristi za ostvarenje nezakonitih i neprikladnih ciljeva, ako zloupotrebljava sadržaj i podatke koji su mu registracijom učinjeni dostupnima, ako prilikom korištenja stranice krši prava intelektualnog vlasništva upravitelja i trećih osoba, ako korištenjem stranice očito i zlonamjerno šteti poslovnim interesima upravitelja, te u svim drugim slučajevima u kojima svojim postupanjem krši ove uvjete korištenja i nanosi štetu ili prijeti nastankom štete i poslovnog ugleda upravitelju i trećim osobama. Upravitelj zadržava pravo samostalno procijeniti opravdanost razloga za isključenje pojedinog korisnika. Ukoliko je isključeni korisnik putem stranice prezentirao kampanju, kampanja će se suspendirati, a sav prikupljeni novac vratit će se ulagačima. Ulozi ulagača bit će umanjeni za iznos troška bankovne transakcije i svih povezanih troškova provedbe kampanje.

Ugovaranje obveza između korisnika i vršenje plaćanja

U korištenju stranice i ugovaranju međusobnih obveza korisnici su dužni poštivati zakone i ostale propise Republike Hrvatske i Europske Unije. Sve novčane obveze između korisnika ugovaraju se isključivo u eurima. Obvezni odnos između korisnika nastaje kad upravitelj transferira novčana sredstva ulagača na bankovni račun nositelja projekta. U postupku ulaganja, ulagač odabirom pojedinog modela financiranja biva proslijeđen na stranicu IPG-a (Internet Payment Gateway) gdje vrši uplatu. Ulaganje se smatra izvršeno kada ulagač dovrši čitav propisani postupak uplate, odnosno upiše vlastite osobne podatke (ime, prezime, email adresa i adresa stanovanja) i odabere opciju „Plati“. Po izvršenom ulaganju, nositelj projekta i ulagač će od strane upravitelja na svoju e-mail adresu dobiti potvrdu o izvršenom ulaganju, s prikazom modela ulaganja, cijenom koja je plaćana i osobnim podacima ulagatelja, odnosno nositelja projekta. Investitor može povući podršku kampanji i zatražiti povrat novca tijekom trajanja kampanje.

Odabir fleksibilnog ili "sve ili ništa" modela prikupljanja novca

Nositelj projekta je dužan prije početka kampanje navesti primjenjuje li kampanja fleksibilan ili "sve ili ništa" model prikupljanja novca. Ukoliko nositelj projekta u opisu kampanje ne istakne željeni model, smatra se da kampanja primjenjuje fleksibilan model. Za vrijeme trajanja kampanje nije moguće mijenjati odabrani model. Fleksibilan model financiranja kampanje podrazumijeva da nositelj projekta ima pravo zadržati sva prikupljena novčana sredstva bez obzira na uspjeh kampanje, dok ih kod modela “sve ili ništa” zadržava samo ako kampanja dostigne ciljanu svotu. Ukoliko kampanja koja primjenjuje model “sve ili ništa” ne sakupi ciljanu svotu novca, upravitelj će uplaćeni novac vratiti ulagačima u roku od 15 radnih dana pri čemu će ulozi biti umanjeni za iznos troška bankovne transakcije i naknadu koju obračunavaju pružatelji usluga plaćanja na platformi sukladno njihovim važećim cjenicima. Ukoliko nositelj projekta odluči prekinuti kampanju koja primjenjuje fleksibilan model financiranja, upravitelj će obračunati naknadu za provedbu kampanje kao da je kampanja završila u planiranom roku, a nositelj projekta preuzima dužnost povratka novca ulagačima. Suvlasnik projekta ili član tima koji je naknadno povukao suglasnost za provedbu kampanje dužan je upravitelju u roku od 5 radnih dana od dana dostave odštetnog zahtjeva podmiriti sve troškove promidžbe kampanje, izmaklu dobit u visini od 5% najvišeg ciljanog iznosa iskazanog u troškovniku kampanje, kao i nematerijalnu štetu. Ukoliko suvlasnik projekta ili član tima u zadanom roku ne uplati zatraženi iznos, dužan je uz njega platiti i zatezne kamate pri čemu će se primijeniti najviša dopuštena kamatna stopa.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi korisnici stranicu koriste na vlastiti rizik. Upravitelj platforme ne odgovara za niti jednu vrstu štete ili gubitka koji se dovode u vezu s korištenjem stranice bez obzira na uzrok i vrijeme njihovog nastanka. Korisnici stranice, bilo u svojstvu nositelja projekta, ulagača ili posjetitelja, trajno se i u cijelosti odriču postavljanja bilo kakvog odštetnog zahtjeva ili zahtjeva bilo koje druge vrste prema upravitelju i njegovim zakonskim predstavnicima, zaposlenicima, volonterima, članovima, vanjskim suradnicima, poslovnim partnerima i svim ostalim na bilo koji način povezanim fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu. Isključivo su korisnici, neovisno u kojem svojstvu nastupaju, odgovorni za svaku nastalu štetu te na sebe preuzimaju obvezu njenog podmirenja prema bilo kojoj oštećenoj strani. Ukoliko netko tuži upravitelja ili s njime na bilo koji način povezane fizičke i pravne osobe zbog štete koja je na bilo koji način povezana s korisnikovim korištenjem stranice, korisnik se obvezuje stati u obranu tuženog te u cijelosti platiti sve troškove obrane, kao i sve ostale troškove povezane s tužbom.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama 

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Podržane platne kartice su Mastercard®, Maestro® i Visa.

Osim plaćanja karticama, uplate je moguće vršiti i putem sustava PayCek koristeći kriptovalute, putem aplikacije KEKS Pay te putem opće uplatnice ili internet/mobilnog bankarstva.

Tehničko održavanje stranice

Upravitelj stranicu održava i unapređuje radi zaštite privatnosti i interesa svih njezinih korisnika, izjavljujući da istom upravlja prema tehničkim standardima koji to u cijelosti omogućuju, imajući na raspolaganju primjerenu tehničku podršku. Međutim, upravitelj zadržava mogućnost da iz objektivnih razloga dođe do tehničkih pogrešaka u radu ove stranice, koje su korisnici dužni prijaviti odmah po njihovom pojavljivanju. Upravitelj će takve pogreške nastojati ukloniti u najkraćem mogućem roku. Upravitelj zadržava pravo da zbog radova na tehničkom održavanju stranice, uvođenja novih sadržaja i drugih opravdanih razloga privremeno uskrati pristup pojedinim sadržajima ove stranice. Upravitelj ne odgovara za štetu koja korisniku nastane uslijed tehničkih poteškoća stranice te se korisnici u cijelosti i trajno odriču postavljanja bilo kakvog odštetnog zahtjeva ili zahtjeva bilo koje druge vrste prema upravitelju i njegovim zakonskim predstavnicima, zaposlenicima, volonterima, članovima, vanjskim suradnicima, poslovnim partnerima i svim ostalim na bilo koji način povezanim fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu. S obzirom da ova stranica u okviru svojeg poslovanja uključuje i linkove drugih stranica, sadržaj, sigurnost i način rada tih stranica izvan su opsega odgovornosti upravitelja ove stranice. Ova stranica otvara mogućnost oglašavanja, pa korisnici pristaju na takvo oglašavanje od strane trećih osoba kojima to upravitelj dopusti. U okviru oglašavanja trećih osoba, sadržaj reklamnog materijala nije u domeni odgovornosti upravitelja ove stranice. Upravitelj za analizu ove stranice koristi odgovarajući software, čime stječe saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete ponude. S tim u svezi koriste se tzv. cookies, tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu korisnika, te omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici, što omogućava provođenje analize korištenja. Iako se ove tekstovne datoteke mogu odbiti ili izbrisati, to može dovesti do toga da se neke funkcije na stranici više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software prikuplja i pohranjuje i tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika, pri čemu ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Korisnici ove stranice daju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Dostava podataka o ulagačima

Upravitelj će po završetku kampanje, nositelju projekta dostaviti popis svih ulagača koji su financijski podržali projekt ili iskazali interes za njega. Popis će sadržavati njihova imena, prezimena, kućnu adresu, telefon/mobitel, e-mail adresu i iznos koji su uplatili. Nositelj projekta obvezuje se da će popis ulagača isključivo koristiti za dostavu obećane protučinidbe u kampanji te da ga neće koristiti za marketinške svrhe niti prosljeđivati trećim osobama koje nisu navedene u projektnom timu na stranici kampanje.

Isplata prikupljenih novčanih sredstava u kampanji

Upravitelj će transferirati novčana sredstva prema nositelju projekta u roku od 30 dana od završetka kampanje na IBAN broj kojeg mu dostavi nositelj projekta. Ukoliko upravitelj nositelju projekta isplati više novca od onoga što je prikupljeno u kampanji i umanjeno za pripadajuće naknade, nositelj projekta je dužan višak novca vratiti u roku od 5 radnih dana. Ukoliko nositelj projekta u zadanom roku ne vrati preplaćeni iznos, dužan je uz njega platiti i zatezne kamate pri čemu će se primijeniti najviša dopuštena kamatna stopa. Upravitelj će nositelju projekta na e-mail adresu navedenu na stranici kampanje dostaviti izvještaj o obračunatim naknadama u roku od 7 dana od završetka kampanje. Nositelj projekta ima pravo istaknuti prigovor na obračun u roku od 3 radna dana od dostave izvještaja. Ukoliko upravitelj i korisnik ne mogu postići sporazum u pogledu prigovora, upravitelj zadržava pravo poništiti kampanju i napraviti povrat uloga svim ulagačima pri čemu će ulozi biti umanjeni za iznos troška bankovne transakcije i svih povezanih troškova provedbe kampanje.

Novčana naknada za korištenje platforme

Korisnici koji putem stranice prezentiraju kampanju plaćuje naknadu na ukupno evidentiran iznos prikupljenog novca na stranici kampanje. Stranica Cijene nudi informacije o modelima naplate.

Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove s upraviteljem stranice te s njime na bilo koji način povezanim fizičkim i pravnim osobama, korisnici se obvezuju riješiti isključivo mirnim putem. Korisnici su dužni sve prigovore odmah po njihovom nastanku dostaviti pisanim putem na službenu e-mail adresu stranice istaknutu u poglavlju "Temeljni podaci o upravitelju stranice". Upravitelj stranice će se o njima očitovati u roku od 10 radnih dana od njihovog zaprimanja. Korisnici se vezano uz prigovor koji su podnijeli obvezuju dostaviti sve dodatne informacije koje od njih zatraži upravitelj stranice u roku od 3 radna dana. Ukoliko korisnik u navedenom roku ne dostavi dodatne informacije ili se ne očituje po dobivenom odgovoru, smatra se da je prigovor povukao.

Tumačenje Uvjeta korištenja

U slučaju nejasnoća u tumačenju ovih Uvjeta korištenja koristit će se hrvatska verzija teksta.

Temeljni podaci o vlasniku stranice

Puni naziv: Bona Fides Invest, obrt za usluge i trgovinu, vl. Zoran Rajn
Adresa: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb
OIB: 71566243964
Mobitel: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Web-stranica: https://bonafidesinvest.eu/

Temeljni podaci o administratoru stranice

Puni naziv: Centar za društvene inovacije i održivi razvoj
Skraćeni naziv: CEDIOR
Adresa: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb
OIB: 12061569340
Matični broj: 02962462
Mobitel: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Web-stranica: http://www.cedior.org/

hrHrvatski