Úvodní ustanovení

Vlastníkem programového kódu (softwaru) a všech ochranných známek globální crowdfundingové platformy Bona Fides Invest je společnost Bona Fides Invest, řemeslná živnost pro služby a obchod, vlastník: Zoran Rajn, ze Záhřebu, Ante Jakšića 10, PIN: 71566243964, a správcem platformy na základě Smlouvy o outsourcingu služeb je Centrum pro sociální inovace a udržitelný rozvoj (CEDIOR), ze Záhřebu, Ante Jakšića 10, PIN: 12061569340 (dále jen: správce). Za uživatele této platformy se považuje každá osoba, která na stránku přistupuje. Za registrovaného uživatele platformy se považuje uživatel, který se jako vlastník projektu nebo jako investor projektu prezentovaného prostřednictvím této stránky zaregistruje v poskytnutém postupu registrace na této stránce. Každý uživatel neodvolatelně přijímá všechny platné podmínky používání jednostranně stanovené administrátorem a prohlašuje, že je s existujícími podmínkami seznámen, že jim rozumí a plně je akceptuje. Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně změnit. Všechny změny podmínek používání budou zveřejněny na této stránce a pro všechny uživatele této stránky vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění. Uživatel je povinen pravidelně informovat o změnách platných podmínek používání. Tato stránka je ve všech svých součástech chráněna právy duševního vlastnictví, která jsou uživatelé povinni respektovat, a porušení těchto práv s sebou nese odpovědnost v souladu s platnými předpisy Chorvatské republiky. Není dovoleno měnit, kopírovat, distribuovat, prodávat nebo zpřístupňovat jakoukoli část této stránky nebo programové vybavení této stránky bez souhlasu správce stránky.

Účel a odpovědnost ve vzájemných vztazích mezi uživateli

Platforma Bona Fides Invest byla založena s cílem zprostředkovat kontakt mezi fyzickými a právnickými osobami, které prostřednictvím těchto stránek prezentují své vlastní projekty, a potenciálními a skutečnými investory do těchto projektů. Veškeré vztahy, které jsou navázány mezi držiteli projektů a investory prostřednictvím těchto stránek, jsou výhradně jejich vztahy, takže správce nenese odpovědnost za žádnou z těchto stran za závazky druhé strany, ani za tyto závazky neručí. Každý uživatel těchto stránek, bez ohledu na to, v jakém postavení vystupuje, souhlasí s tím, že veškeré kontakty s ostatními uživateli těchto stránek, bez ohledu na to, v jakém postavení tito ostatní uživatelé vystupují, probíhají výhradně na jejich vzájemnou odpovědnost a vzdávají se na základě svých vzájemných vztahů jakýchkoli požadavků vůči správci stránek. Veškeré případné spory, které vzniknou mezi uživateli těchto stránek, budou tito uživatelé řešit mezi sebou. Uživatelům se zakazuje používat tyto stránky k účelům, ke kterým nejsou určeny, jakož i k účelům, které jsou v rozporu s předpisy Chorvatské republiky a Evropské unie, za což ponesou odpovědnost.

Registrace uživatele

Aby mohl jednotlivý uživatel těchto stránek vystupovat jako držitel projektu nebo jako investor projektu prezentovaného prostřednictvím těchto stránek, je nutné se vhodným způsobem zaregistrovat. Postup registrace určuje správce a je oprávněn jej v případě potřeby změnit pro všechny další uživatele, kteří se hodlají zaregistrovat. Každý registrovaný uživatel musí být starší 18 let a plně svéprávný. Uživatelé, kteří prostřednictvím stránek provozují kampaně, včetně všech členů jejich týmu, nesmí být odsouzeni ani stíháni za žádný trestný čin. Správce má právo vyžádat si přístup k trestnímu rejstříku uživatele a členů jeho týmu. Uživatel, který požadovanou dokumentaci nepředloží do 3 pracovních dnů, bude vyloučen. Při registraci je uživatel povinen vytvořit si heslo, které chrání jeho soukromí. Uživatel je povinen zachovávat své heslo v tajnosti a správce neodpovídá uživateli za škody způsobené nevhodným a neopatrným nakládáním s heslem samotným uživatelem. Správce si vyhrazuje právo požadovat po registrovaném uživateli změnu hesla nebo jiných údajů z bezpečnostních důvodů. Údaje poskytnuté správci stránek při registraci jsou rovněž podkladem pro zjištění totožnosti uživatele, zejména v případě, kdy je nutné určit případnou odpovědnost jednotlivého uživatele. Správce bude v rámci svých možností a technologického vybavení chránit důvěrnost údajů uživatele poskytnutých při registraci a používání stránek.

Přesnost a úplnost údajů, likvidace údajů a zveřejňování a správa obsahu.

Uživatelé těchto stránek jsou povinni při registraci a pro účely používání stránek poskytnout správci stránek včas správné a úplné informace a včas nahlásit jakékoli změny těchto informací. Uživatelé odpovídají správci stránek a třetím stranám za správnost a úplnost poskytnutých údajů. Uživatelé umožňují správci stránek, aby získané údaje bez nutnosti jejich dalšího souhlasu použil pro účely provozování stránek, zejména aby získané údaje zpracovával, předával třetím osobám, zpřístupňoval všem třetím osobám a používal pro účely údržby a propagace těchto stránek. Uživatelé rovněž odpovídají správci stránek a třetím stranám za obsah, který zveřejní nebo zpřístupní v průběhu používání stránek (příspěvky, reklamy, zprávy, texty, zobrazení, fotografie, videa a další materiály). Je zakázáno zveřejňování jakéhokoli nezákonného a nevhodného obsahu, což znamená zejména zveřejňování osobních údajů a informací o třetích osobách bez jejich souhlasu, tj. zveřejňování údajů nebo obsahu o třetích osobách způsobem, který způsobuje nebo může způsobit těmto osobám újmu, zejména v souvislosti s porušováním osobnostních práv, práv duševního vlastnictví a pravidel ochrany hospodářské soutěže, a zveřejňování jakéhokoli obsahu, který ohrožuje a poškozuje podnikání těchto stránek. Správce neodpovídá za škodu způsobenou někomu v důsledku údajů a obsahu zveřejněných nebo zpřístupněných jednotlivými uživateli v souvislosti s používáním těchto stránek, ani nemůže zaručit správnost a ověřitelnost zveřejněných nebo zpřístupněných údajů a obsahu. Správce má právo odstranit nezákonný a nevhodný obsah bez předchozího upozornění uživatele, který takový obsah zveřejnil nebo zpřístupnil. Správce si vyhrazuje právo nezávisle posoudit, který obsah je považován za nezákonný a nevhodný. Kromě odstranění nezákonného a nevhodného obsahu má správce právo nezveřejnit nebo odstranit obsah, který podle jeho názoru nesplňuje kritéria stanovená touto stránkou, tj. pokud neodpovídá profilu a základnímu účelu této stránky, jakož i etickým hodnotám správce.

Upozornění uživatele

Uživatel souhlasí s tím, aby byl správcem stránek informován o provozu stránek prostřednictvím e-mailu nebo jiným stejně vhodným způsobem a aby mu byl předáván reklamní obsah. Na žádost uživatele mu tato oznámení nebudou přeposílána.

Vyloučení uživatele

Registrovanému uživateli těchto stránek může být z oprávněných důvodů zabráněno v dalším užívání stránek, zejména: pokud stránky využívá k dosažení nezákonných a nevhodných cílů, pokud zneužívá obsah a údaje, které mu byly registrací zpřístupněny, pokud při užívání stránek porušuje práva duševního vlastnictví správce a třetích osob, pokud užíváním stránek zjevně a zlovolně poškozuje obchodní zájmy správce, a ve všech dalších případech, kdy svým jednáním porušuje tyto podmínky užívání a způsobuje škodu nebo hrozí škoda a poškozuje obchodní pověst správce a třetích osob. Správce si vyhrazuje právo samostatně posoudit oprávněnost důvodu vyloučení jednotlivého uživatele. Pokud vyloučený uživatel prezentoval kampaň prostřednictvím webu, bude kampaň pozastavena a všechny vybrané peníze budou vráceny investorům. Příspěvky investorů budou sníženy o částku nákladů na bankovní transakci a veškeré související náklady na realizaci kampaně.

Sjednávání závazků mezi uživateli a provádění plateb

Při používání stránek a přijímání vzájemných závazků jsou uživatelé povinni dodržovat zákony a další předpisy Chorvatské republiky a Evropské unie. Veškeré peněžní závazky mezi uživateli se uzavírají výhradně v měně euro. Závazkový vztah mezi uživateli vzniká v okamžiku, kdy platforma převede finanční prostředky investorů na bankovní účet držitele projektu. V investičním procesu je investor výběrem konkrétního modelu financování přesměrován na stránku IPG (Internet Payment Gateway), kde provede platbu. Investice je považována za dokončenou, když investor dokončí celý předepsaný postup platby, tj. zadá své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a adresu bydliště) a zvolí možnost "Zaplatit". Po dokončení investice obdrží vlastník projektu a investor na svou e-mailovou adresu od administrátora potvrzení o dokončené investici, ve kterém je uveden model investice, zaplacená cena a osobní údaje investora, tj. vlastníka projektu. Investor může v průběhu kampaně stáhnout podporu kampaně a požádat o vrácení peněz.

Volba flexibilního modelu fundraisingu nebo modelu "vše nebo nic

Nositel projektu je povinen před zahájením kampaně uvést, zda kampaň uplatňuje flexibilní model získávání finančních prostředků nebo model "všechno nebo nic". Pokud nositel projektu v popisu kampaně požadovaný model nezdůrazní, má se za to, že kampaň uplatňuje flexibilní model. V průběhu kampaně není možné zvolený model změnit. Flexibilní model financování kampaně znamená, že nositel projektu má právo ponechat si všechny získané prostředky bez ohledu na úspěšnost kampaně, zatímco u modelu "všechno nebo nic" si je ponechá pouze v případě, že kampaň dosáhne cílové částky. Pokud kampaň, která uplatňuje model "všechno nebo nic", nevybere cílovou částku peněz, správce vrátí investorům vyplacené peníze do 15 pracovních dnů, přičemž příspěvky budou sníženy o částku nákladů na bankovní transakci a poplatek vypočtený poskytovateli platebních služeb na platformě v souladu s jejich platnými ceníky. Pokud se vlastník projektu rozhodne ukončit kampaň, která využívá flexibilní model financování, správce vypočítá poplatek za realizaci kampaně, jako by kampaň skončila v plánovaném období, a vlastník projektu převezme odpovědnost za vrácení peněz investorům. Spolumajitel projektu nebo člen týmu, který následně odvolal souhlas s realizací kampaně, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o náhradu škody uhradit veškeré náklady na reklamu kampaně, ušlý zisk ve výši 5% nejvyšší cílové částky uvedené v seznamu nákladů kampaně, jakož i nemajetkovou újmu. Pokud spolumajitel projektu nebo člen týmu nezaplatí požadovanou částku v daném termínu, je povinen zaplatit úrok z prodlení, u kterého bude uplatněna nejvyšší povolená úroková sazba.

Zřeknutí se odpovědnosti

Všichni uživatelé používají stránky na vlastní nebezpečí. Správce platformy nenese odpovědnost za jakýkoli typ škody nebo ztráty související s používáním stránek, bez ohledu na příčinu a dobu jejich vzniku. Uživatelé stránek, ať už v postavení vlastníka projektu, investora nebo návštěvníka, se trvale a zcela vzdávají jakýchkoli nároků na náhradu škody nebo jakýchkoli jiných nároků vůči správci a jeho právním zástupcům, zaměstnancům, dobrovolníkům, členům, externím spolupracovníkům, obchodním partnerům a všem ostatním jakkoli spřízněným fyzickým a právnickým osobám v Chorvatsku i v zahraničí. Uživatelé, bez ohledu na jejich postavení, nesou výhradní odpovědnost za případné vzniklé škody a přebírají povinnost jejich vypořádání vůči poškozené straně. Pokud někdo zažaluje administrátora nebo s ním jakkoli spojené fyzické a právnické osoby kvůli škodě, která jakkoli souvisí s užíváním stránek uživatelem, uživatel se zavazuje bránit žalovaného a uhradit veškeré náklady na obhajobu v plné výši, jakož i veškeré další náklady spojené se soudním řízením.

Bezpečnostní prohlášení o nákupu kreditní kartou 

Důvěrnost vašich informací je chráněna a zabezpečena pomocí nejnovějšího šifrování TLS. Stránky pro webové platby jsou zabezpečeny pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) se 128bitovým šifrováním dat. Šifrování SSL je postup kódování dat pro zabránění neoprávněnému přístupu při přenosu dat.

To umožňuje bezpečný přenos dat a zabraňuje neoprávněnému přístupu k datům během komunikace mezi uživatelem a platební bránou Monri WebPay a naopak.

Platební brána Monri WebPay a finanční instituce si vyměňují data pomocí své virtuální privátní sítě (VPN), která je navíc chráněna před neoprávněným přístupem.

Společnost Monri Payments je certifikovaným poskytovatelem platebních služeb PCI DSS Level 1.

Čísla kreditních karet nejsou u obchodníka uchovávána a nejsou přístupná neoprávněným osobám.

Podporovány jsou platební karty Mastercard®, Maestro® a Visa.

Kromě plateb kartou lze platby provádět také prostřednictvím systému PayCek s využitím kryptoměn, prostřednictvím aplikace KEKS Pay a prostřednictvím obecného platebního příkazu nebo internetového/mobilního bankovnictví.

Technická údržba stránek

Správce stránek je udržuje a vylepšuje s cílem chránit soukromí a zájmy všech jejich uživatelů a prohlašuje, že je spravuje v souladu s technickými normami, které to plně umožňují, a má k dispozici odpovídající technickou podporu. Správce si však vyhrazuje možnost, že z objektivních důvodů může dojít k technickým chybám ve fungování těchto stránek, které jsou uživatelé povinni hlásit neprodleně po jejich výskytu. Správce se bude snažit takové chyby co nejdříve odstranit. Správce si vyhrazuje právo dočasně odepřít přístup k určitému obsahu těchto stránek z důvodu prací na technické údržbě stránek, zavádění nového obsahu a dalších oprávněných důvodů. Správce neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku technických potíží stránek a uživatelé se zcela a trvale vzdávají jakýchkoli nároků na náhradu škody nebo nároků jiného druhu vůči správci a jeho právním zástupcům, zaměstnancům, dobrovolníkům, členům, externím spolupracovníkům, obchodním partnerům a všem ostatním fyzickým a právnickým osobám jakkoli spojeným v Chorvatsku i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že tyto stránky v rámci své činnosti obsahují odkazy na jiné stránky, obsah, bezpečnost a způsob fungování těchto stránek jsou mimo odpovědnost správce těchto stránek. Tyto stránky otevírají možnost reklamy, takže uživatelé souhlasí s takovou reklamou třetích stran, kterou správce umožňuje. V souvislosti s reklamou třetích stran není obsah reklamních materiálů v kompetenci správce těchto stránek. Správce používá vhodný software k analýze této stránky, čímž získává poznatky o potřebách jejích uživatelů s cílem zkvalitnit nabídku. V této souvislosti se používají tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a umožňují rozpoznat uživatele při opětovné návštěvě stránky, což umožňuje provádět analýzu používání. Tyto textové soubory lze sice odmítnout nebo vymazat, to však může mít za následek, že některé funkce na stránce již nebudou plně použitelné. Uvedený software rovněž shromažďuje a ukládá technické údaje, včetně IP adresy uživatele, přičemž osoby, které za těmito údaji stojí, nejsou identifikovány, ani nejsou shromažďovány osobní údaje. Uživatelé těchto webových stránek dávají svůj souhlas s výše popsaným způsobem analýzy používání těchto webových stránek.

Poskytování informací o investorech

Po ukončení kampaně poskytne správce nositeli projektu seznam všech investorů, kteří projekt finančně podpořili nebo o něj projevili zájem. Seznam bude obsahovat jejich jména, příjmení, adresu bydliště, telefon/mobilní telefon, e-mailovou adresu a částku, kterou zaplatili. Držitel projektu se zavazuje, že seznam investorů použije výhradně pro doručení slíbených odměn v kampani a nepoužije jej k marketingovým účelům ani jej nepředá třetím osobám, které nejsou uvedeny v projektovém týmu na stránce kampaně.

Výplata finančních prostředků vybraných v rámci kampaně

Správce převede finanční prostředky držiteli projektu do 30 dnů od ukončení kampaně na číslo IBAN poskytnuté držitelem projektu. Pokud administrátor vyplatí vlastníkovi projektu více peněz, než kolik bylo v kampani vybráno, je vlastník projektu povinen přebytečné peníze do 5 pracovních dnů vrátit. Pokud vlastník projektu nevrátí přeplatek v dané lhůtě, je povinen zaplatit úrok z prodlení, na který bude uplatněna nejvyšší povolená úroková sazba. Správce doručí zprávu o vypočtených poplatcích majiteli projektu na e-mailovou adresu uvedenou na stránce kampaně do 7 dnů od ukončení kampaně. Vlastník projektu má právo vznést námitku proti výpočtu do 3 pracovních dnů od doručení zprávy. Pokud se správce a uživatel nedohodnou na reklamaci, vyhrazuje si správce právo kampaň zrušit a provést vrácení vkladů všem investorům, přičemž vklady budou sníženy o částku nákladů na bankovní transakci a veškeré související náklady na realizaci kampaně.

Poplatky za používání platformy

Uživatelé, kteří kampaň na platformě prezentují, platí poplatek podle celkové částky zaznamenané na stránce kampaně. Na stránce Ceny najdete informace o modelech účtování.

Řešení sporů

Uživatelé se zavazují řešit veškeré případné spory se správcem stránek a s fyzickými a právnickými osobami, které jsou s ním jakýmkoli způsobem spojeny, výhradně pokojnou cestou. Uživatelé jsou povinni veškeré námitky zasílat neprodleně po jejich vzniku písemně na oficiální e-mailovou adresu stránek zvýrazněnou v kapitole "Základní informace o správci stránek". Správce stránek se k nim vyjádří do 10 pracovních dnů od jejich obdržení. Uživatelé jsou povinni do 3 pracovních dnů poskytnout veškeré další informace, které si správce stránek vyžádá v souvislosti s jimi podanou stížností. Pokud uživatel ve stanovené lhůtě dodatečné informace neposkytne nebo se k obdržené odpovědi nevyjádří, má se za to, že stížnost vzal zpět.

Výklad podmínek použití

V případě nejasností ohledně výkladu se použije chorvatská verze podmínek používání.

Základní informace o majiteli webu

Celé jméno: Bona Fides Invest, řemeslo pro služby a obchod, majitel: Zoran Rajn
Adresa: Ante Jakšića 10, 10 000 Záhřeb
PIN: 71566243964
Mobilní telefon: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Webové stránky: https://bonafidesinvest.eu/

Základní informace o správci webu

Podtitul: Centrum pro sociální inovace a udržitelný rozvoj
Zkrácený název: CEDIOR
Adresa: Ante Jakšića 10, 10 000 Záhřeb
PIN: 12061569340
Identifikační číslo: 02962462
Mobilní telefon: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Webové stránky: http://www.cedior.org/

cs_CZČeština